Artiklar från Maqs

8 tips om tvist

Tvistlösning

En tvist är ofta en energitjuv som påverkar den egentliga verksamheten negativt. Att hantera en uppseglande tvist på rätt sätt redan från början är vanligtvis vägen till en snabbare lösning – och därmed lägre kostnader.

Här kommer 8 tips på vad du bör tänka på om du står inför en tvist.

Skriv inte fast dig!
Överväg noga vad som skrivs i extern kommunikation angående det uppkomna problemet, ta t.ex. inte på dig ansvar för något du inte är säker på att du vill hålla fast vid eller vill skall bli allmänt känt. Korrespondens med motpart liksom information på hemsida och i förvaltningsberättelse i årsredovisning etc. kan komma att utgöra bevisning i en process. Förekomsten av sådan bevisning påverkar dessutom parternas förhandlingspositioner innan process ens har inletts.

Agera rätt och i rätt tid!
Vad står det i avtalet/vad gäller enligt lag avseende t.ex. reklamation? Måste jag uppfylla några formföreskrifter för att min reklamation skall gälla/vad är mina rättigheter och skyldigheter om jag mottar en reklamation? Måste jag agera inom viss tid?

Säkra bevisning!
I en process är bevisfrågorna ofta avgörande och möjligheten att säkra bevisning är vanligtvis bäst i ett inledande skede. Behöver jag t.ex. besiktiga gods eller säkerställa att viss dokumentation sparas?

Hävt är hävt!
En hävning av ett avtal är i princip oåterkallelig och en ogrundad hävning kan därför leda till omfattande skadeståndskyldighet. Långt ifrån alla avtalsbrott är hävningsgrundande. Vad finns det för alternativ? Om avtalet skall hävas, vad skall en hävningsförklaring innehålla?

Ombud eller inte?
Att anlita juridiskt ombud för att lösa en tvist innebär inte per automatik att det blir rättegång. Merparten av alla kommersiella tvister löses dessförinnan, i förhandling och/eller genom medling. Ombudets uppgift är att lösa tvisten på det sätt som passar dig. Många gånger innebär det att det går snabbare, utgången blir bättre och kostnaderna hålls nere. Genom att anlita ombud kan du fokusera på att bedriva din dagliga affärsverksamhet istället för på tvisten.

Säkra betalning!
Finns det risk att motparten saboterar mina möjligheter att få betalt för min fordran efter att jag fått en dom till min fördel? S.k. säkerhetsåtgärder måste vidtas tidigt i en process och utan motpartens vetskap.

Aktivera rättsskyddet!
De flesta företagsförsäkringar innehåller ett rättsskyddsmoment, dvs. rätt till ersättning för kostnader för juridiskt ombud, som skall aktiveras inom angivna frister för att kunna tas i anspråk.

Avsluta rätt!
I de fall en konflikt löses i samförstånd är det viktigt att detta regleras, exempelvis i ett förlikningsavtal och att det speglar vad parterna faktiskt enats om och vad som händer om motparten inte fullgör sina åtaganden.

Kontakta