MAQS Fastighetsdag 2018

2018-01-12

Onsdagen den 7 februari är det dags för MAQS årliga fastighetsdag i Göteborg. För åttonde året i rad bjuder vi in till ett halvdagsseminarium om fastigheter och möjlighet till nätverkande med kollegor inom fastighetsbranschen.

I år har vi följande programpunkter:

 

Exploateringsavtal och markanvisningar

Den höga exploateringstakten runt om i landet har medfört att allt fler kommer i kontakt med exploateringsavtal och markanvisningsavtal. Från att ha varit ett område med stor oklarhet kring vad som egentligen gäller har det under de senaste åren kommit nya regler som till viss del klargör ansvarsförhållandet mellan exploatören och kommunen. Vi går igenom vad som gäller på området.

 

Ändring av befintlig yta i ett hyresavtal – risker och möjligheter

En ändring av en befintlig lokals yta hanteras ofta genom att parterna ingår ett enkelt tilläggsavtal till befintligt hyresavtal. Vad många inte känner till är att ändringen av ytan innebär att det inte längre är fråga om samma hyresobjekt. Vi går igenom vilka risker detta medför och vad du som fastighetsägare därför bör tänka på vid ändring av befintlig yta.

 

Konkurrensklausuler i hyresavtal – gäller de?

När nya områden exploateras och stora investeringar ska på plats är det inte ovanligt att parterna i ett hyresavtal kommer överens om exklusivitet för hyresgästen inom ett försäljningsområde. Men är det tillåtet eller skapar det endast en falsk trygghet? Vad säger EU- och Konkurrensverket?

 

Vitesbestämmelser i fastighetsöverlåtelseavtal

Det är inte ovanligt att åtaganden som anses vara av särskild betydelse, sanktioneras med viten i fastighetsöverlåtelseavtal. När kan det vara lämpligt att använda sig av vitesklausuler i överlåtelseavtal och vilka risker finns det för jämkning eller preskription av en vitesklausul?

 

GDPR och annan ny lagstiftning som berör fastighetsbranschen

Efter årsskiftet träder ny lagstiftning i kraft rörande planprocesser. I maj kommer dessutom helt ny lagstiftning om personuppgiftshantering (GDPR). Vi går igenom hur denna nya lagstiftning kan påverka dig som arbetar med fastigheter och ger er ett axplock av nyheter.

 

Tid: Onsdag 7 februari 2018

Program: Vi startar med frukost 8.00, Seminarium (inkl. kaffepaus med branschmingel) 8.30-12.00, Lunch och nätverkande 12.00-13.00.

Plats: Östra Hamngatan 24, vån 7, Göteborg

Seminariet är kostnadsfritt. Begränsat antal deltagare.

ANMÄL DIG HÄR!

Kontakta