Corona skapar finansiella problem

2020-03-27

Bedriver du som företagare din verksamhet med någon form av extern lånefinansiering eller har behov av särskilt lånestöd?


Effekterna av Corona-utbrottet är redan mycket omfattande kan komma att leda till svårigheter för dig som låntagare att uppfylla villkoren i låneavtal och inte osannolikt också innebära problem att betala räntor och/eller amorteringar i tid.


Du bör snarast och om möjligt proaktivt analysera dina låneavtal i allmänhet och i synnerhet eventuella finansiella nyckeltal med särskilt fokus på vad som utgör avtalsbrott, effekterna av avtalsbrott samt vilka möjligheter som finns att läka dessa.


Du bör också absolut utvärdera vilka åtgärder du kan vidta för att säkra likviditet i bolaget i så stor utsträckning som möjligt, denna analys och dessa åtgärder skall hanteras både internt med styrelse och ledning men även i samråd med din kreditgivare.


Vi följer hela tiden utvecklingen kopplat till de åtgärder som vidtas från myndigheternas sida för att minska negativa effekter. Det senaste på det området är en föreslagen statlig lånegaranti som i korthet innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företag som på grund av det nya coronavirusets följder fått ekonomiska svårigheter men i övrigt är livskraftiga. Garantin ställs ut till bankerna som i sin tur ger ut garanterade lån till företagen.


För små och medelstora företag i Sverige som har drabbats av svårigheter som en följd av coronavirusets spridning erbjuder statliga Almi brygglån med villkor som är särskilt anpassade till rådande situation. Det innebär bland annat förmånliga villkor såsom möjlighet till ränte- och amorteringsanstånd redan från start.


Du kan hålla dig löpande uppdaterad på regeringens hemsida, Almis hemsida om brygglån samt på MAQS sida avseende Corona-utbrottet .


Vi på MAQS Advokatbyrå har en mycket lång och omfattande erfarenhet av att vara rådgivare till verksamheter i finansiella krissituationer. Denna erfarenhet innefattar allt från allmän rådgivning till företagsledare till genomförande av de legala modeller som finns för ett finansiellt krisläge oavsett om detta är kortfristigt eller mer långsiktigt. Sådan rådgivning innefattar ett stort antal specialistområden såsom arbetsrätt, kredithantering mm och samordnas av ansvariga inom vår grupp för insolvens och finans.


Givetvis vill vi på alla sätt bistå dig som kund till MAQS och vi finns tillhands som en erfaren samtalspartner eller vid behov för akut rådgivning via nedan angivna kontaktpersoner.Fler nyheter avseende Coronaviruset:
Corona; åtgärder och råd vid ekonomisk kris

Kontakta