Förordning om statligt stöd för hyresrabatt

2020-04-17

Under torsdagen den 16 april 2020 fattade regeringen beslut om att anta den förordning som tidigare annonserats avseende statligt stöd till hyresvärdar som lämnar hyresrabatter till hyresgäster i branscher som drabbats särskilt av utbrottet av Covid-19.

Förutsättningar för stödet

Förutsättningarna för att en hyresvärd ska kunna söka stödet är i huvudsak följande:

  • Ett avtal om hyra av lokal, med hyran helt eller delvis bestämd till ett fast belopp i kronor, har funnits med en hyresgäst i utsatt bransch senast den 1 mars 2020.

  • Hyresgästen som anges i avtalet ska ha hyrt lokalen under perioden 1 april till och med den 30 juni 2020.

  • Avtalet om rabatt på lokalhyran ska ha tecknats mellan hyresvärden och hyresgästen senast den 30 juni 2020 och rabatten ska gälla under perioden 1 april till och med den 30 juni 2020.

  • I avtalet ska den rabatterade hyran understiga det fasta belopp som skulle ha betalats under samma period och i övrigt ska villkoren i hyresavtalet vara oförändrade. Detta är värt att särskilt notera.


Stödets storlek och begränsningar

Stöd kan ges med maximalt 50 procent av den nedsatta fasta hyran, det vill säga den rabatt som hyresvärden och hyresgästen har kommit överens om för perioden 1 april till och med 30 juni. Stödet kan dock aldrig bli högre än 25 procent av den ursprungliga fasta hyran.

Ett illustrativt exempel: Hyresgästen betalar en fast månadshyra om 100 000 kr. Hyresvärden medger en rabatt om 50 procent av den fasta hyran, så att den blir 50 000 kr. Hyresvärden kan då ansöka om stöd för maximalt 25 000 kr för den aktuella månaden.

Om hyresvärden istället hade medgivit en hyresrabatt med mer än 50 000 kr, hade hyresvärden ändå enbart kunna söka stöd för 25 000 kr på grund av att stödet inte kan bli högre än 25 procent av den ursprungliga fasta hyran.

En viktig nyhet i förordningen som inte nämnts tidigare är vidare att det sammanlagda stödet för en hyresgäst inte får överstiga ett belopp som motsvarar 800 000 euro och när stödets storlek bestäms ska hänsyn tas till de stöd som beviljats andra hyresvärdar med avseende på samma hyresgäst. Detta kan få konsekvenser för fastighetsägare med stora hyresgäster i utsatta branscher som hyr många lokaler och följaktligen också medföra konsekvenser för sådana hyresgäster.

Branscher som omfattas av stödet

Som tidigare annonserat omfattas bland annat sällanköpshandel, hotell, restaurang, butikshandel, logiverksamhet, restauranger samt arrangemang av kongresser/mässor. Även konsumenttjänster som exempelvis tandläkare, fysioterapeutisk verksamhet, hår- och kroppsvård omfattas. En fullständig lista med de branscher som omfattas finns här.

Ansökan om stödet

Det är hyresvärden som ska ansöka om stödet. Ansvarig Länsstyrelse kommer handlägga stödet men ansökan kommer att göras via en e-tjänst som Boverket håller på och ta fram. Mer information om hur ansökan görs kommer enligt uppgift att publiceras inom kort. Stödet kommer att kunna sökas från och med den 1 juli 2020 till och med senast den 31 augusti 2020. Stödet ska betalas ut så fort Länsstyrelsen har tagit beslut i ärendet.

Återbetalning av stöd

En hyresvärd som har erhållit stöd riskerar att bli återbetalningsskyldig om hyresvärden i ansökan exempelvis har lämnat oriktiga uppgifter eller på annat sätt har orsakat att stödet har bestämts felaktigt eller med för högt belopp.

MAQS kommentar till förordningen

MAQS anser att det är bra att förordningen finns på plats. Det finns dock fortfarande ett antal viktiga följdfrågor som inte har besvarats. MAQS kommer att arbeta för att bringa klarhet i dessa frågor och avser att återkomma med uppdateringar.

Oavsett om du är fastighetsägare eller hyresgäst och har specifika frågor om vad förordningen innebär är du välkommen att kontakta våra experter på hyresjuridik nedan.

Denna text är enbart är en allmän redogörelse för den aktuella förordningen och är inte avsedd som rådgivning i något specifikt ärende.

 

Fler nyheter avseende Coronaviruset:

Förtydliganden från Boverket om statligt stöd för hyresrabatt

Uppdateringar från regeringen om hyresrabatter

Tillfällig hyresrabatt för företag i utsatta branscher

 

Kontakta