Förtydliganden från Boverket om statligt stöd för hyresrabatt

2020-04-29

 

Boverket har den 28 och 29 april 2020 publicerat ett antal frågor och svar rörande hur förordningen (2020:237) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran ska tolkas. Boverkets information finns tillgänglig här och den kommer sannolikt att uppdateras löpande.

Nedan följer en sammanfattning av den publicerade informationen. För en fullskalig bild rekommenderas att frågorna och svaren läses i sin helhet via länken ovan.

Bland det mer intressanta är att rabatten inte behöver omfatta samtliga månadshyror under perioden 1 april till och med den 30 juni 2020. Stöd kan även utgå för rabatt som lämnas för till exempel en eller två månader inom den aktuella perioden. Det är heller inget krav att hyresgästen ska ha hyrt lokalen under hela perioden, utan det är tillräckligt att hyresgästen har hyrt lokalen under en del av perioden.

Vidare framgår att hyresgästen måste ha bedrivit faktisk verksamhet inom någon av de branscher (SNI-koder) som omfattas av stödet. Det räcker således inte med att hyresgästen är registrerad inom någon av de branscher som omfattas.

Angående formuleringen i förordningen att hyresavtalet ska gälla på ”i övrigt oförändrade villkor”, förtydligar Boverket att det bör tolkas som att hyresavtalet inte får ändras på ett sätt som innebär en skärpning av hyresgästens skyldigheter. Ändringar som syftar till att underlätta för hyresgästen (exempelvis krav på ändrade öppettider eller att hyresgästen kan betala hyra månadsvis istället för kvartalsvis) bör dock inte påverka inte hyresvärdens möjlighet att erhålla stöd enligt förordningen.

En annan fråga som har aktualiserats är om tillägg till hyran, i form av bland kostnader för el- och värmeförbrukning, index eller fastighetsskatt, kan omfattas av den (del av) hyran som stöd kan beviljas för. För att tilläggen ska kunna betraktas som en del av det ”fasta hyresbeloppet”, och således omfattas av förordningen, ska det klart framgå av hyresavtalet hur tilläggen ska beräknas. Indexklausulen och klausulen avseende fastighetsskatt ska exempelvis finnas med som bilagor till hyresavtalet. Omsättningsbaserad hyra utgör dock inte ett ”fast hyresbelopp” enligt Boverket.

Boverket klarlägger vidare att stödet omfattar även andrahandssituationer och att det då är andrahandshyresgästen som är ”hyresgäst” och förstahandshyresgästen som är ”hyresvärd” i förordningens mening.

Därutöver utvecklar Boverket vad som avses i förordningen med att stöd inte ska lämnas om den berörda hyresgästen var i ekonomiska svårigheter per den 31 december 2019, enligt specifika EU-rättsliga definitioner. Informationen nämner bland annat situationer när hyresgästen är föremål för skuldsanering, när bolagets aktiekapital är förbrukat till hälften eller om hyresgästen får undsättnings- eller omstruktureringsstöd. För den fullständiga listan hänvisas till Boverkets hemsida. I denna bedömning behöver också skatterättsliga aspekter och definitioner beaktas och mer information i denna del finns på Skatteverkets hemsida. I samband med ansökan ska hyresvärden därför även bifoga ett intyg undertecknat av hyresgästen, i vilket hyresgästen på heder och samvete ska försäkra att bolaget ifråga inte var i ekonomiska svårigheter den 31 december 2019.

Slutligen behandlar Boverket en intressant fråga som många har ställt sig, nämligen om begränsningen att det sammanlagda stödet med avseende på en hyresgäst inte får överstiga ett belopp som motsvarar 800 000 euro ska gälla för enskilda bolag, eller om begränsningen ska omfatta hela koncerner? Enligt Boverket är det så kallade ”företagsbegreppet” inom EU:s statsstödsregler styrande. Maxbeloppet kommer därför enligt Boverket att beräknas utifrån det totala lokalhyresstöd som lämnas till vad som räknas som en koncern (eller ”ett enda företag”) enligt EU:s relevanta statsstödsregler. Värt att notera är att det alltså inte är den svenska aktiebolagslagens koncerndefinition som kommer att vara styrande enligt Boverket. För närmare definition av vad som omfattas av koncernbegreppet enligt statsstödsreglerna hänvisas till Boverkets hemsida som nås via länken i början av artikeln.

Oavsett om du är fastighetsägare eller hyresgäst och har specifika frågor om förordningen eller ansökningsförfarandet är du välkommen att kontakta våra experter på hyresjuridik nedan.


Denna text är enbart en allmän redogörelse och är inte avsedd som rådgivning i något specifikt ärende.


 

Fler nyheter avseende Coronaviruset:

Förordning om statligt stöd för hyresrabatt

Uppdateringar från regeringen om hyresrabatter

Tillfällig hyresrabatt för företag i utsatta branscher

Kontakta