Frågor gällande Corona-viruset

2020-03-05

Spridningen av det nya Corona-viruset har inte undgått någon, och dess konsekvenser blir allt mer omfattande. Två sektorer som drabbats hårt hittills är tillverkningsindustrin där fordonsbranschen varit i fokus samt rese- och eventbranschen där bokningarna minskat dramatiskt och större event nu förbjudits.  I takt med införandet av olika restriktioner, kommer fler och fler branscher av naturliga skäl att drabbas. Följdverkningarna av Corona-viruset kommer sannolikt att pågå under en längre tid.

Vi på MAQS Advokatbyrå har under den senaste tiden fått en mängd frågor från våra kunder och har därigenom fått en bred kunskap om hur man som företag och arbetsgivare bör agera och vilka åtgärder som kan och bör vidtas. MAQS Advokatbyrå har en nyskapad arbetsgrupp som nu dagligen arbetar med våra kunder kring dessa frågor.

Nedanstående punkter är bra att beakta och fundera kring om ditt företag på ett eller annat sätt påverkas av Corona-viruset:

 

  • Alla arbetsgivare måste genomföra en riskbedömning av arbetsmiljön för att se över vilka arbetsuppgifter och i vilka situationer arbetstagarna kan tänkas utsättas för Corona-viruset. Men framförallt måste du som arbetsgivare fastställa vad ni kan göra för att minska spridningen och skydda dina anställda.

  • Håll dig uppdaterad på vad som gäller för arbetstagares frånvaro i anledning av viruset. Det införs löpande insatser för arbetsmarknaden då en stor mängd arbetstagare inte kan eller får utföra sitt arbete, tex avskaffas karensavdraget och reglerna för sjukintyg och smittbärarpenning förenklas.

  • Vi har redan märkt av varsel och personalneddragningar baserat på Corona-virusets effekter på bolagens omsättning och orderingång. Om det finns en risk att ni som en följd av Corona-virusets effekter kommer att behöva säga upp personal, så är det bättre att agera i tid. Detta för att undvika onödig oro hos personalen, men framför allt för att undvika än värre ekonomiska effekter.

  • Alla företag bör även göra en riskanalys av de kommersiella effekterna. Vilka delar i verksamheter riskerar att påverkas av Corona-viruset och vad kan konsekvenserna bli?

  • Innehåller affärskritiska avtal en force majeure-klausul och hur är den utformad? I vissa situationer skulle Corona-virusets verkningar kunna utgöra force majeure. Det är dock de specifika omständigheterna som är avgörande. Generell oro i samhället är inte grund för force majeure.

  • Avgörande för frågan om en part kan hävda force majeure är därutöver om coronautbrottet rent faktiskt har förhindrat parten att fullfölja avtalet. Finns det något sätt att hantera problemet och därmed fullfölja avtalet kan en part generellt inte hävda force majeure.

  • Om ni gör bedömningen att force majeure-skrivelsen i ert avtal omfattar utbrottet av coronaviruset och ni önskar att frångå ett åtagande i ert avtal är det viktigt att detta omedelbart meddelas till motparten på sådant sätt som avtalet anger. Om det däremot är er motpart som hävdar att force majeure-skrivelsen är tillämplig och ni inte delar den bedömningen bör ni omedelbart tydliggöra detta för motparten.

  • Det är viktigt att skriftligen dokumentera all korrespondens som ni har med anställda, kunder och leverantörer med anledning av den aktuella situationen.


Om ni har Corona-relaterade frågor; tveka inte att kontakta er kontaktperson på MAQS eller någon i arbetsgruppen.

Övriga nyheter avseende Coronaviruset:

Regeringens krispaket för svenska företag och jobb
Corona; hur ska man agera som företag? Extra-insatt poddavsnitt!
Hantering av bolagsstämma i Coronatider

Kontakta