Heliospectra tillförs cirka 107 MSEK i övertecknad företrädesemission

2016-12-12

MAQS har biträtt Heliospectra i samband med att bolaget genomfört en företrädesemission.

Heliospectras bolagsstämma beslöt i början av november 2016 att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om ca 91 MSEK. Emissionen, som avslutades den 2 december 2016, blev övertecknad och därför beslöt bolaget att utnyttja en överteckningsoption till ett belopp om cirka 16 MSEK. Heliospectra tillförs därmed totalt cirka 107 MSEK före emissionskostnader samt drygt 1 100 nya aktieägare. Prospekt utgavs i samband med emissionen.

Heliospectra, som är listat på First North, är specialiserat på intelligent ljusteknologi för växtforskning och växthusodling och utvecklar kompletta belysningssystem för växthusmarknaden med den senaste LED-teknologin som ger odlare möjlighet att kontrollera plantornas kvalitet och tillväxt.

MAQS team bestod huvudsakligen av advokaterna Eric Ehrencrona och Wibeke Sorling.

Kontakta