Klövern förtidsinlöser obligationslån och emitterar obligationer om 1 500 mkr

2016-10-28

Klövern AB (publ) har beslutat att i förtid lösa sitt obligationslån nr 3 och samtidigt emitterat ett icke säkerställt obligationslån om 1 500 miljoner kronor i en ny ram genom  obligationslån nr 9. I samband härmed har ägare av obligationslån nr 3 erbjudits att avyttra sina obligationer om de tecknar sig i obligationslån nr 9.

MAQS har biträtt Klövern vid förtidsinlösen och obligationsemissionen. Ansvariga delägare var Patrik Essehorn och Charlotte Hybinette.

Kontakta