MAQS Advokatbyrå biträder vid notering av Agora

2015-06-16

MAQS Advokatbyrå biträder A Group Of Retail Assets Sweden AB (publ) (“Agora”) i samband med förvärv, finansieringar, nyemssioner och notering på Nasdaq First North.

Agora är ett fastighetsbolag fokuserat på detaljhandelsfastigheter i Sverige, med ett fastighets­bestånd som huvudsakligen utgörs av innerstadsgallerior. Agoras fastighetsbestånd består av 13 fastigheter med ett värde på ca 1,8 miljarder kronor och uthyrningsbar yta uppgående till cirka 126 000 kvm. Ytterligare förvärvsavtal har ingåtts avseende nio detaljhandelsfastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 1,6 miljarder kronor.

Agoras stamaktier av serie B noterades den 15 juni 2015 på Nasdaq First North.

Agora offentliggjorde den 15 juni 2015 ett erbjudande att teckna preferensaktier i bolaget. Erbjudandet riktar sig till institutionella investerare och till allmänheten i Sverige och förutsatt full anslutning kommer Agora tillföras 400 miljoner kronor före emissionskostnader. Preferens­aktierna beräknas upptas till handel på Nasdaq First North den 7 juli 2015.

MAQS har biträtt Agora i samband med skapandet, finansieringen, förvärv av fastigheter, kontanta nyemissioner av stamaktier, noteringen samt erbjudande om teckning av preferensaktier.

MAQS team har bestått av ansvariga delägare Patrik Essehorn och Maria Norrman samt delägarna Charlotte Hybinette och Henrik Fagö samt biträdande juristerna Michelle Cargioli, Jacqueline Hansen, Sebastian Andersson och Alexandra Berglin.

Kontakta