MAQS biträder när Wood & Hill genomför obligationsemission

2020-09-09

MAQS Advokatbyrå har biträtt Wood & Hill Summit-3 AB vid genomförandet av en obligationsemission uppgåendes till 50 MSEK

Emissionen avser säkerställda obligationer och löper med en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR + 800 räntepunkter och har slutligt förfall 11 juli 2022. Emissionslikviden ska användas till att slutföra emittentens projektportfölj bestående av ett större antal studentlägenheter i Karlstad.

MAQS Advokatbyrå har agerat legal rådgivare för emissionen och Intertrust (Sweden) AB är utsedd låneagent. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB agerade ensam arrangör i transaktionen.

MAQS team har bestått av Eric Ehrencrona, Olof Wetterling och Henrik Nordling.

Kontakta