MAQS framgångsrikt i upphandlingsmål vid Högsta förvaltningsdomstolen

2013-02-20

MAQS har framgångsrikt företrätt Frölunda El & Tele AB i ett upphandlingsmål vid Högsta förvaltningsdomstolen.

MAQS har, i processen vid kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen, biträtt Frölunda El & Tele AB (”Fetab”) vid en ansökan om överprövning avseende en upphandling genomförd av Göteborgs Stads Upphandlings AB.

Detta är första gången Högsta förvaltningsdomstolen, i mål om offentlig upphandling, prövar frågan om kammarrätten kan ta ställning till omständigheter som inte åberopats i förvaltningsrätten. Avgörande blir därmed vad som i upphandlingsmål anses utgöra ”saken”.

Bakgrunden är att Fetab uteslöts i upphandlingen. Fetab ansåg att detta skedde på felaktiga grunder och ansökte därför om överprövning hos förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten avslog ansökan och Fetab överklagade domen till Kammarrätten och åberopade då även vissa brister i förfrågningsunderlaget som inte gjorts gällande i förvaltningsrätten. Kammarrätten avslog överklagandet och avvisade de nya omständigheterna varpå Fetab gick vidare till Högsta förvaltningsdomstolen.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att saken i upphandlingsmål är om det finns skäl att ingripa mot en upphandling för det fall denna är genomförd i strid med LOU. Även om Fetab inte i förvaltningsrätten åberopat vissa omständigheter avseende otydligheter i förfrågningsunderlag var det fel av kammarrätten att avvisa dessa omständigheter.

Högsta förvaltningsdomstolen anser att kammarrätten själva skulle ha prövat de nya omständlig-heterna eller ha återförvisat målet till förvaltningsrätten. Högsta förvaltningsdomstolen upphävde därmed kammarrättens dom och målet visas åter till kammarrätten.

Frölunda El & Tele AB biträddes av MAQS genom advokaterna Kaisa Adlercreutz och Joel Gustafsson.

För mer information, vänligen kontakta advokat Kaisa Adlercreutz,
Tel: 0734 17 62 11, E-mail: kaisa.adlercreutz@se.maqs.com eller advokat Joel Gustafsson, Tel: 0734 17 62 20, E-mail: joel.gustafsson@se.maqs.com