MAQS har biträtt Corem i samband med obligationslån om 200 mkr

2013-04-26

MAQS har biträtt Corem i samband med att bolaget emitterar ett icke-säkerställt obligationslån om 200 mkr med en löptid om två år på den svenska marknaden.

Corem emitterar ett icke-säkerställt obligationslån om 200 mkr med en löptid om två år på den svenska marknaden. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 350 räntepunkter och förfaller i maj 2015. Obligationslånet har ett rambelopp om 300 mkr.

Emissionslikviden kommer att användas till allmänna verksamhetsändamål, däribland förvärv. Corem kommer att ansöka om notering av obligationslånet på NASDAQ OMX Stockholm.

MAQS team leddes av ansvarig delägare Patrik Essehorn och bestod i övrigt av delägare Charlotte Hybinette och biträdande jurist Jenni Laukkanen.

För mer information, vänligen kontakta Patrik Essehorn, MAQS Law Firm, Tel: 0708 82 03 75, e-mail: patrik.essehorn@se.maqs.com.

Kontakta