MAQS har biträtt Klövern i samband med obligationslån om 500 mkr

2013-04-26

MAQS har biträtt Klövern i samband med att bolaget emitterar ytterligare 500 mkr under obligationslån nr 3.

Klövern AB (publ) emitterar ytterligare 500 mkr under obligationslån nr 3, vilket innebär att obligationslånets rambelopp om 2 000 mkr därmed är utnyttjat till 1 150 mkr. Obligationslånet, som är icke-säkerställt, löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 4,00 procent och har slutligt förfall 2017.

Emissionslikviden kommer att användas till allmänna verksamhetsändamål, däribland förvärv. Obligationslånet är upptaget till handel på företagsobligationslistan vid NASDAQ OMX Stockholm.

MAQS team leddes av ansvarig delägare Patrik Essehorn och bestod i övrigt av delägare Charlotte Hybinette och biträdande jurist Jenni Laukkanen.

För mer information, vänligen kontakta Patrik Essehorn, MAQS Law Firm, Tel: 0708 82 03 75, e-mail: patrik.essehorn@se.maqs.com.

Kontakta