MAQS har biträtt när Lilla Harrie Valskvarn, dotterbolag till Pågengruppen, vann mål i Mark- och miljööverdomstolen

2019-11-06

Lilla Harrie Valskvarn får fortsätta att bedriva vattenkraftsproduktion

MAQS har framgångsrikt företrätt Lilla Harrie Valskvarn AB, dotterbolag till Pågengruppen AB, i mål vid Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt avseende lagligförklaring av befintlig vattenkraftanläggning samt tillstånd till vattenverksamhet på bolagets fastighet Lilla Harrie 4:2 i Kävlinge kommun.

Processen initierades år 2013 genom att länsstyrelsen förelade Lilla Harrie Valskvarn AB att ansöka om lagligförklaring och tillstånd. En sådan ansökan ingavs till Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt i maj 2015. Mark- och miljödomstolen avslog ansökan, vilket resulterade i att Lilla Harrie Valskvarn överklagade domen till Mark- och miljööverdomstolen.

Mark- och miljööverdomstolen har, till skillnad från Mark- och miljödomstolen, nu slagit fast att Lilla Harries anläggning är laglig samt att fortsatt vattenverksamhet får bedrivas vid vattenkraftverket i Lilla Harrie i Kävlinge kommun. Målet har varit särskilt komplicerat då oklarhet rådde huruvida den nya lagstiftningen som trädde i kraft vid årsskiftet, eller den tidigare gällande lagstiftningen skulle tillämpas i målet.

MAQS har biträtt Lilla Harrie Valskvarn AB genom advokaterna Christina Rydell Ahlström och Kristina Holmqvist.

Kontakta