MAQS vinner även i hovrätten när Östersund frias i vattenparasit-målet

2015-10-30

Hovrätten för Nedre Norrland har meddelat dom i det sk Cryptosporidiummålet. Målet handlade om ansvar för dricksvattenkvaliteten i Östersund 2010, när man drabbades av parasiten Cryptosporidium. Detta var första gången denna parasit hittats i dricksvatten.

Frågan var om kommunen som dricksvattenproducent handlat oaktsamt genom att i sin beredning av dricksvatten inte ha beredskap för just parasiten Cryptosporidium. Åklagarmyndigheten riksenheten för Miljö- och Arbetsmål väckte talan mot kommunen med yrkande om företagsbot och förverkande om sammantaget 6 MSEK, vilket är unikt höga belopp för de påstådda brotten.

Hovrätten slog fast att tillhandahållande av dricksvatten inte kan anses innebära att det vatten som distribuerats genom vattenledningar medför att kommunen släppt ut skadliga föroreningar på ett sätt som kan medföra ansvar för miljöbrott. Hovrätten fann vidare att Östersunds kommun följt branschpraxis och därför inte heller varit oaktsam på ett sätt som kan medföra ansvar för något annat brott. I målet har några av Sveriges och Norges främsta vattenexperter uttalat sig om risker, kunskap och innebörden av gällande regler och branschpraxis.

Målet har varit mycket uppmärksammat, inte minst av dricksvattenproducenter och tillsynsmyndigheter. Det är tydligt att dricksvattenkvalitén på grund av klimatförändringar och andra orsaker kommer att kräva alltmer uppmärksamhet även i Sverige eftersom den inte kan tas för given. De svenska Dricksvattenföreskrifterna har ändrats efter händelsen i Östersund och Livsmedelsverket har numera även kommit med en avsevärt mer utförlig Vägledning till föreskrifterna.

MAQS biträdde kommunen som offentlig försvarare och ombud genom advokat Magdalena Persson, advokat Christina Rydell Ahlström och jur kand Kristina Jansson.

Kontakta