Med anledning av Advokatsamfundets beslut i samband med landstingets hjälpmedelsavtal

2017-06-07

Sveriges advokatsamfund har prövat jävsfrågan i samband med ett upphandlingsförfarande inför ett hjälpmedelsavtal som Stockholms Läns Landsting (SLL) ingått med bolaget OneMed. Advokatsamfundet har nu tilldelat en av två advokater en erinran. Denna advokat var tidigare verksam vid MAQS.

Advokaten bistod SLL med att se över ett förfrågningsunderlag inför den aktuella upphandlingen. Av etiska skäl valde därefter MAQS att inte företräda OneMed i samband med den aktuella upphandlingen, vare sig med anbudsingivande eller i ett senare skede vid ingående av avtal mellan OneMed och SLL.

Enligt Advokatsamfundets beslut borde advokaten ha insett att OneMed kunde bli aktuell som anbudsgivare. Eftersom MAQS vid ett tidigare tillfälle företrätt OneMed gentemot SLL i en annan sak, borde advokaten enligt samfundets bedömning därför redan från början ha avstått från att bistå SLL med granskningen av förfrågningsunderlaget.

MAQS är alltid noga med att hantera alla klientuppdrag i enlighet med advokatetiska regler för att inte hamna i jäv och intressekonflikter. En prövning har naturligtvis även skett i det här fallet.

Vi kan konstatera att Advokatsamfundets beslut innebär en mer långtgående tillämpning av jävsreglerna än vad som kunnat förutses. Beslutet innebär därför att MAQS kommer att behöva se över sina rutiner för prövning av jävssituationer.

 

Med anledning av SVT:s artikel kring landstingets hjälpmedelsavtal


2017-01-16

SVT granskar för närvarande ett hjälpmedelsavtal som Stockholms Läns Landsting skrivit med bolaget OneMed. I inslaget hävdas felaktigt att MAQS suttit på dubbla stolar.

Efter att vi bistått Stockholm Läns Landsting med att se över ett förfrågningsunderlag, har vi därefter av just advokatetiska skäl, valt att inte företräda OneMed i samband med den aktuella upphandlingen, vare sig med anbudsingivande eller i ett senare skede vid ingående av avtal mellan OneMed och Stockholm Läns Landsting.

Det stämmer dock att MAQS har arbetat med Stockholm Läns Landsting i vissa uppdrag och med OneMed i andra uppdrag. MAQS är alltid noga med att hantera alla klientuppdrag i enlighet med advokatetiska regler för att inte hamna i jäv och intressekonflikter. Så har naturligtvis även skett i detta fall.

MAQS har också erhållit ett föreläggande om yttrande från Advokatsamfundet i detta ärende och kommer givetvis att bemöta påståendena även där.