Preemraffmålet – ökad möjlighet att få tillstånd?

2019-05-08

Det är fastslagit i praxis att vindkraft är ett angeläget allmänt intresse. Trots det hindras exploatering av vindkraft då verksamheten kan påverka natur och arter.

För att Sverige ska kunna klara sina klimat och energipolitiska mål måste vindkraftens angelägna allmänintresse få en ökad tyngd i tillåtlighetsbedömningen, särskilt utifrån det klimathot vi står inför.

För att underlätta för vindkraften finns möjlighet att föreskriva om kompensationsåtgärder för att minska påverkan på natur och arter. Det är dock sällsynt att kompensationsåtgärder föreskrivs för vindkraft. I Preemraff-målet föreskriver Mark- och miljödomstolen kompensationsåtgärder då det var frågan om ett allmänt intresse (viktig industriell verksamhet).

Domstolens resonemang i Preemraff-målet bör kunna tillämpas på motsvarande sätt vid prövning av tillstånd/dispenser för vindkraft menar Christina Rydell Ahlström. Detta gäller särskilt då vindkraften är en verksamhet utan negativ klimatpåverkan.

Läs hela Christina Rydell Ahlströms debattartikel i Svensk Vindkraft #2 2019.

Relaterade filer

Kontakta