Regeringens krispaket för svenska företag och jobb

2020-03-17

Riksdagen har den 26 mars 2020 och den 2 april 2020 fattat beslut om att anta regeringens åtgärdspaket med syfte att mildra de ekonomiska effekterna av pågående spridning av covid-19.

Nedan beskrivs huvuddragen i de nya reglerna närmare.

Anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt

Riksdagen fattade beslut den 26 mars 2020 om att företag ska kunna få anstånd med skatteinbetalningar under en begränsad period i syfte att stärka företagens likviditet.

 • Anstånd med betalning omfattar arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis.

 • Anstånd med betalning omfattar maximalt tre månaders skatteinbetalningar under tidsperioden januari till september 2020.

 • Anståndet med betalning lämnas under längst 12 månader.

 • Anståndet beviljas efter ansökan hos Skatteverket.

 • Anstånd ska kunna beviljas om inte särskilda skäl talar emot det. Skatteverket ska alltså i varje enskilt fall göra en prövning av om anstånd bör beviljas.

 • Anstånd kommer dock inte beviljas företag som missköter sin ekonomi eller på annat sätt är oseriösa. Anstånd kommer inte heller beviljas företag som har större skatteskulder.

 • Regeringens ursprungliga förslag innebar att det skulle tas ut en ränta om för närvarande 1,25 procent motsvarande basräntan och en anståndsavgift om 0,3 procent per påbörjad kalendermånad för beviljade anståndsbelopp. Riksdagen anser dock att detta innebär för höga kostnader för företagen och har uppmanat regeringen att komma med ett nytt förslag för att sänka räntan på anstånd med inbetalning av skatt.

 • De nya reglerna har trätt i kraft den 30 mars 2020 men kan tillämpas retroaktivt från den 1 januari 2020. Det innebär att företag som har betalat in skatt på sitt skattekonto i februari och mars kan få skatten återbetald från Skatteverket.


 

Kostnader vid korttidsarbete

Riksdagen har den 2 april fattat beslut om att anta nya regler om korttidsarbete, som innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften genom att staten står för en större kostnad vid korttidsarbete.

 • Staten betalar tre fjärdedelar av den totala kostnaden för att personal går ned i arbetstid med 20, 40 eller 60 procent.

 • Arbetstagare som går ned i arbetstid får ut över 90 procent av sin lön. Arbetsgivaren får sedan begära ekonomiskt stöd från staten.

 • Arbetsgivarens arbetskraftskostnader kan minska med upp till 50 procent för personal som går ned i arbetstid.

 • Arbetsgivare som är juridiska personer eller som är fysiska personer och bedriver näringsverksamhet omfattas.

 • Stöd kommer dock inte beviljas företag som missköter sin ekonomi eller på annat sätt är oseriösa. Stöd kommer inte heller beviljas företag som har större skatteskulder.

 • Stöd beviljas efter ansökan hos Tillväxtverket. Sådan ansökan ska ha kommit in till Tillväxtverket inom två kalendermånader från utgången av stödmånaden.

 • Notera att statens stöd förutsätter att arbetsgivaren har ekonomiska svårigheter som är tillfälliga och allvarliga. Införandet av korttidsarbete kräver även t.ex. överenskommelse antingen genom kollektivavtal eller genom individuella skriftliga avtal med minst 70 procent av berörda arbetstagare. Det finns utöver det flertalet formella krav som måste vara uppfyllda.

 • Reglerna kommer att gälla under 2020, dvs. till och med den 31 december 2020.

 • De nya börjar gälla den 7 april 2020 men kan tillämpas retroaktivt från den 16 mars 2020.


Staten tar över sjuklöneansvaret i två månader

Staten står tillfälligt för hela kostnaden för alla sjuklönekostnader under april och maj.

Även egenföretagare ersätts genom att de får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14.

Kravet på läkarintyg från och med den åttonde dagen i sjuklöneperioden upphävs tillfälligt från och med den 13 mars 2020.

Förslag om slopat karensavdrag

Karensavdraget slopas mellan 11 mars och 31 maj genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet.

 • Åtgärden innebär att den anställde i efterhand får söka ersättning för den första dagen i sjukfallet från staten.

 • Ansökan görs retroaktivt till Försäkringskassan.

 • Arbetsgivare ska göra karensavdrag som vanligt.


 

Inlägget uppdaterat 2020-04-03

 

Fler nyheter avseende Coronaviruset:

Corona; hur ska man agera som företag? Extra-insatt poddavsnitt!
Hantering av bolagsstämma i Coronatider
Frågor gällande Coronaviruset

Kontakta