Ändrade skatteregler skjuts på framtiden

2017-04-06

Nyhetsbrev april 2017 - Fastighetstransaktioner

Den 30 mars 2017 lade paketeringsutredningen fram sitt förslag till ändrade skatteregler för beskattning av fastighetstransaktioner. Ändringarna som föreslås medför en kraftigt ökad beskattning vid bolagsförsäljningar. Men förslaget ser inte ut att kunna bli en realitet förrän tidigast sommaren 2018, och antagligen senare än så.

Bakgrund

I juni 2015 tillsatte regeringen en utredning som skulle komma med förslag till nya skatteregler, i syfte att motverka paketering av fastigheter i skatteplaneringssyfte. Debatten är dock inte ny, möjligheten att sälja en fastighet genom s.k. paketering har diskuterats flitigt under de senaste åren. Den 30 mars 2017 presenterade paketeringsutredningen sitt förslag.

Vem berörs av reglerna?

Alla som ska köpa eller sälja fastighetsbolag berörs av de nya reglerna. Sammanfattningsvis innebär förslaget i praktiken ett totalt stopp för skattefria försäljningar av aktier i bolag, vars huvudsakliga tillgångar består av fastigheter. Avskattning av övervärden ska dock inte ske om andelarna i det avyttrade bolaget är marknadsnoterade eller om det är fråga om en rörelse vars huvudsakliga inkomster inte är hänförliga till en fastighet (även om fastigheten skulle ha ett högt värde).

Vem drabbas främst av de nya reglerna?

Ägare till fastighetsbolag med stora skattemässiga övervärden och hög transaktionstakt lär drabbas hårdast av de nya reglerna. Även vissa bostadsutvecklare kan drabbas extra hårt, beroende på hur de har valt att paketera sina projekt.

Vad är det som ändras?

Bl.a. föreslås följande

  • Fastighetsförsäljningar via bolag likställs med direktförsäljningar. Vid en försäljning ska fastigheter anses avyttrade och återförvärvade till marknadsvärdet (s.k. avskattning). Fastigheterna får därmed nya anskaffningsvärden och nya underlag för värdeminskningsavdrag.
  • I syfte att simulera stämpelskatten vid en direktförsäljning ska bolag som överlåts ta upp till beskattning ett belopp som motsvarar 7,09 procent av det högsta av marknadsvärdet och taxeringsvärdet på fastigheterna.
  • Stämpelskatt införs vid fastighetsbildning mot ersättning, vilket innebär ett stopp för s.k. frimärkslösningar.
  • En positiv nyhet för branschen är att stämpelskatten för juridiska personer sänks till 2 procent (från 4,25 procent idag) samt att stämpelskatt inte tas ut vid koncerninterna fastighetsöverlåtelser.

Kommer förslaget gå igenom?

Innan utredningen skickas på remiss ska regeringen titta närmare på vilka effekter skatteförslaget skulle få. Det är oklart hur förslaget kommer att uppfattas politiskt, men mot bakgrund av byggbehovet i Sverige lär det mötas av kritik från politiskt håll, med motiveringen att det kommer att slå negativt mot nybyggnationen. Det kommer antagligen visa sig först under nästa vinter eller vår om förslaget blir verklighet.

När börjar de nya reglerna gälla?

Vissa mindre delar av förslaget kan träda i kraft som tidigast den 1 juli 2018 och tillämpas på försäljningar efter den 30 juni 2018. Enligt finansminister Magdalena Andersson kommer merparten av förändringarna dock troligen att genomföras först vid ett senare tillfälle.

Våra kommentarer

Idag säljs cirka 95 procent av alla fastigheter via bolag och om förslaget går igenom kommer det antagligen att påverka den svenska transaktionsmarknaden i hög utsträckning. Även om det är osäkert om förslaget går igenom eller inte, och det oavsett lär dröja en längre tid dessförinnan, kommer förslaget troligen att innebära att parter redan nu börjar förhandla mer kring den latenta skatten, vilket i förlängningen kommer att resultera i en negativ prisjustering. Eventuellt kan man även komma att se ett ökat antal transaktioner och omstruktureringar redan innan förslaget eventuellt går igenom.

 

Vill du veta mer? Kontakta gärna oss om du har frågor om fastighetsöverlåtelser via paketering i bolag.

Kontakta