Behöver ni registrera verklig huvudman hos Bolagsverket?

2017-09-08

Nyhetsbrev september 2017 - Bolagsrätt

Den 1 augusti 2017 började en ny lag om registrering av verklig huvudman gälla i Sverige. Företag och andra juridiska personer i Sverige ska senast den 1 februari 2018[1] utreda, fastställa, dokumentera och anmäla s.k. verklig huvudman/huvudmän hos Bolagsverket. Om anmälan inte görs eller exempelvis innehåller felaktigheter får Bolagsverket begära in uppgifterna och den juridiska personen kan få betala vite.

Vem är verklig huvudman?

Den som är fysisk person och som, ensam eller tillsammans med någon annan, ytterst äger eller kontrollerar en juridisk person är den s.k. verkliga huvudmannen. En fysisk person som handlar till någon annans förmån är också en verklig huvudman.

För många juridiska personer kan det vara svårt att ytterst fastställa vem som är verklig huvudman. Det finns några riktlinjer att följa där, om någon av dem är uppfylld, den identifierade fysiska personen antas vara verklig huvudman och alltså är den som ska registreras:

En fysisk person som:

a) kontrollerar mer än 25 % av rösterna i den juridiska personen.
Detta kan uppnås genom att inneha aktier, andelar eller medlemskap.

b) har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöter eller motsvarande befattningshavare
För stiftelser omfattas en företrädare för en förvaltare eller en förmånstagare eller den person som får en väsentlig andel av de medel som stiftelsen delar ut.

c) på grund av avtal, föreskrift eller handling kan kontrollera a) eller b).
Omfattar exempelvis aktieägaravtal, bolagsordning, och bolagsavtal.

d) tillsammans med en eller flera närstående kan utöva kontroll enligt (a), b) eller c).
Med närstående avses make, registrerad partner, sambo, barn och deras make, registrerade partner eller sambo samt föräldrar.

e) utövar yttersta kontrollen över en eller flera juridiska personer som i sin tur utövar kontroll i en juridisk person enligt a), b), c) och d).
Det måste alltså fastställas vem som i exempelvis en koncern har den yttersta kontrollen.

Vem ska anmäla?

Svenska juridiska personer, utländska juridiska personer som bedriver verksamhet i Sverige och som inte gjort motsvarande anmälan i ett annat EES-land samt fysiska personer med hemvist i Sverige och som förvaltar truster eller liknande juridiska konstruktioner ska anmäla.

Bolag med aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad behöver inte anmäla verklig huvudman (detta omfattar alltså enbart bolag på NASDAQ Stockholm och NGM). Dotterbolag till bolag som handlas på reglerad marknad måste anmäla. Det innebär att verklig huvudman som registreras för dotterbolaget till ett bolag som är noterat på en reglerad marknad är en aktieägare i det noterade bolaget, även om det noterade bolaget inte behöver anmäla.

Bolag vars aktier är listade på MTF/handelsplattform (exempelvis NASDAQ First North och Aktietorget) ska anmäla verklig huvudman.

Exempel på juridiska personer som ska anmäla: Aktiebolag, Bostadsrättsföreningar, Ekonomiska föreningar, Filialer, Försäkringsaktiebolag, Handelsbolag, Ideella föreningar som har en eller flera verkliga huvudmän, Kommanditbolag, Stiftelser, Truster som förvaltas från Sverige, Ömsesidiga försäkringsbolag.

Vad ska anmälas?

Den juridiska personen ska anmäla

  • organisationsnummer och företagsnamn,
  • namn, personnummer, medborgarskap och bosättningsland för den verkliga huvudmannen,
  • arten av kontroll, dvs. hur den verklige huvudmannen kontrollerar företaget,
  • omfattningen av kontrollen, i procent,
  • uppgift om personen äger eller kontrollerar företaget tillsammans med närstående eller genom andra företag.

Anmälan kan göras med e-legitimation på Bolagsverkets hemsida.

Om det sker förändringar som medför att den anmälan om verklig huvudman som har gjorts eller ska göras ska ändras så ska en ny anmälan göras utan dröjsmål efter det att den juridiska personen har fått kännedom om förändringen.

Vad händer om anmälan inte görs?

Om anmälan inte görs eller om den innehåller felaktigheter eller brister får Bolagsverket förelägga den juridiska personen, den verkställande direktören, en styrelseledamot eller annan motsvarande befattningshavare vid vite om att uppgifterna ska anmälas.

Blir uppgifterna offentliga?

Ja. Uppgifterna som registreras hos Bolagsverket kommer vara tillgängliga för var och en.

MAQS hjälper er!

Behöver ni hjälp med arbetet för att anmäla verklig huvudman eller om ni har funderingar över era skyldigheter, tveka inte att kontakta oss. Vi hjälper er!

 

[1] Aktiebolag som registreras från och med den 1 september 2017 måste anmäla inom fyra veckor. Aktiebolag som registreras i augusti 2017 måste anmäla senast den 30 september 2017.

Text av Wibeke Sorling