De nyinförda marknadsmissbruksreglerna – Nu kommer sanktionerna!

2017-01-31

Nyhetsbrev januari 2017 - Kapitalmarknad

Är ditt bolags aktier upptagna till handel på en börs eller en marknadsplats?

Sedan den 3 juli 2016 gäller marknadsmissbruksförordningen i Sverige. Ett nytt sanktionssystem börjar gälla den 1 februari 2017. Genom kompletteringsbestämmelser till marknadsmissbruksförordningen får Finansinspektionen utökade utredningsbefogenheter från och med den 1 februari 2017. Dessutom införs en ny lag om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden.

Administrativa sanktioner – vilka regelöverträdelser omfattas?

Från och med den 1 februari 2017 kompletteras marknadsmissbruksreglerna med administrativa sanktioner för regelöverträdelser. Missbruk av eller regelöverträdelser vid hantering av insiderinformation kommer att träffas av bestämmelserna. Följande är exempel på överträdelser som kommer att omfattas av sanktionssystemet:

– Insiderhandel och olagligt röjande av insiderinformation;

– Förbud mot marknadsmanipulation;

– Underlåtelse att så snart som möjligt informera allmänheten om insiderinformation;

–  Underlåtelse att upprätta, uppdatera eller bevara en insiderförteckning;

–  Underlåtelse av personer i ledande ställning att anmäla egna transaktioner till Finansinspektionen och till emittent;

– Underlåtelser av personer i ledande ställning att underrätta sina närstående om deras skyldigheter enligt marknadsmissbruksförordningen;

– Underlåtelse av emittent att underrätta personer i ledande ställning om anmälningsskyldigheten för egna transaktioner;

– Underlåtelse av emittent att upprätthålla en förteckning över personer i ledande ställning och deras närstående; samt

– Genomföra transaktioner av personer i ledande ställning inom 30 kalenderdagar innan offentliggörande av delårsrapport eller bokslutskommuniké.

Finansinspektionens befogenheter – utökade!

Den kanske viktigaste åtgärden i de nya reglerna är Finansinspektionens möjlighet att besluta om sanktionsavgifter.

För fysiska personer baseras sanktionsavgifterna på tre olika värden, där det värde som är högst beslutas. För de som bryter mot bestämmelser om insiderhandel kan sanktionen vara det högsta av (i) 5 miljoner euro, eller (ii) tre gånger vinsten eller kostnadsbesparingen från överträdelsen.

För underlåtelse av personer i ledande ställning att anmäla egna transaktioner gäller (i) 500 000 euro eller (ii) tre gånger vinsten eller kostnadsbesparingen från överträdelsen.

För juridiska personer är sanktionerna betydligt högre. Vid exempelvis marknadsmanipulation kan sanktionsavgiften uppgå med det högsta av (i) 15 miljoner euro eller 15 % av bolagets omsättning på koncernnivå enligt senaste fastställda årsredovisning, eller (iii) tre gånger vinsten eller kostnadsbesparingen från överträdelsen.

Utöver sanktionsavgifterna kan Finansinspektionen besluta att direkta åtgärder förbjuds, till exempel förbud att handla med vissa finansiella instrument under 10 år eller permanent. Finansinspektionen får också genomföra undersökningar hos ett bolag för övervakning av att marknadsmissbruksreglerna efterlevs.

Finansinspektionen får vidare begära tillgång till data, information eller dokumentation från företag och privatpersoner, hålla förhör samt besluta om vite och kvarstad.

Straff eller administrativ sanktion?

Parallellt med det nya sanktionssystemet införs lagen om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden. De två systemen, ett avgiftsbaserat och ett straffrättsligt, ska leva sida vid sida.

Med tanke på den gällande rättsprincipen i Sverige att en person inte ska kunna dömas två gånger för samma överträdelse kommer straffbestämmelserna enbart användas vid uppsåtliga brott. Om uppsåt inte kan styrkas ska det avgiftsbaserade systemet användas för regelöverträdelsen.

 

Läs gärna även vårt nyhetsbrev från maj 2016 där vi sammanfattar den nya marknadsmissbruksförordningen och de förändringar som följt därav. Länk finns här.

Kontakta