Enstegstätade putsfasader – utvecklingen av rättspraxis fortsätter

2016-05-16

Nyhetsbrev maj 2016 - Entreprenadrätt

Efter Myresjöhusdomarna har det skrivits mycket i fackpressen om rättsläget när det gäller konsumententreprenader och vem som bär ansvaret för fasaderna. Så gott som inget har skrivits om vad som gäller för kommersiella entreprenader och byggfelsförsäkringen.  Genom en dom i Svea Hovrätt som meddelades den 23 februari i år har rättsläget klarnat avseende möjligheten att få ersättning från byggfelsförsäkringen för enstegstätade putsfasader.

Målet rörde 55 fastigheter i ett område norr om Helsingborg med enstegstätade putsfasader. MAQS Advokatbyrå var ombud för fastighetsägarna som vann målet mot försäkringsbolaget Bostadsgaranti. Domen ger fastighetsägarna rätt till försäkringsersättning för att byta ut fasaden.  Entreprenaderna hade försäkrats mot byggfel genom ansvarsutfästelseförsäkringar, en föregångare till byggfelsförsäkringarna.

Byggfelsförsäkringen har kritiserats eftersom den alltför sällan kunnat tas i anspråk vid fel. Det var en av anledningarna till att kravet på en obligatorisk byggfelsförsäkring avskaffades den första juni 2014.

På MAQS advokatbyrå har vi drivit och driver alltjämt ett antal processer mot byggfelsförsäkringsbolag och vår bedömning är att byggfelsförsäkringen som sådan inte varit felaktig. Det är försäkringsbolagens skadereglering som varit under all kritik.

Det nyligen avgjorda målet i Svea Hovrätt är ett bra exempel på hur byggfelsförsäkringsbolagen agerar. När stämningsansökan gavs in under våren 2013 gjorde Bostadsgaranti gällande att rätten till försäkringsersättning var preskriberad, på grund av att problemen med fasadkonstruktionen var kända sedan tidigare. Fastighetsägarna i målet hade dock inte känt till att just deras hus var drabbade.

I domen konstaterar hovrätten att fastighetsägarnas talan inte var preskriberad och att försäkringstagaren måste ha ett objektivt någorlunda säkert underlag för att väcka en fastställelsetalan innan en preskriptionstid börjar löpa. I praktiken innebär detta att den som drabbas av byggskador har rätt att själv undersöka och konstatera skadorna innan preskriptionstiden för försäkringsersättning börjar löpa. Detta även om skadetypen som sådan är allmänt känd.

Försäkringsbolagens tolkning av de egna försäkringsvillkoren har alltså varit felaktig och ett stort antal fastighetsägare i Sverige har rätt till försäkringsersättning på grund av skador i aktuell fasadtyp. MAQS Advokatbyrå hjälper för närvarande grupper av privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag att få sina felaktigt konstruerade fasader utbytta. MAQS advokatbyrå har en processgrupp specialiserad på att driva processer och skiljeförfaranden.

Text: Susanne Edensvärd och Hannes Josephson

Kontakta