Förmånsrätt vid konkurs för revisorer och redovisningskonsulter

2016-05-02

Nyhetsbrev maj 2016 - Obestånd

Som revisor eller redovisningskonsult har du med stor sannolikhet kommit i kontakt med kunder som har svårt att betala för dina tjänster. Inte alltför sällan går kunden senare i konkurs.

Din rätt till betalning före andra fordringsägare

Vid konkurs har lagstiftarna gett revisorer och redovisningskonsulter möjlighet att få betalt för visst arbete före merparten av övriga fordringsägare, se 10 a § förmånsrättslagen. Orsaken till förmånsrätten är att näringsidkaren, även om företaget börjar gå dåligt, lättare ska kunna få professionell hjälp att utföra sin lagstadgade skyldighet med redovisning och revision.

Företrädesrätten har begränsats till arbete som utförts inom sex månader från att konkursansökan ingavs till tingsrätten samt att arbetet har varit nödvändigt att utföra enligt lag. Arbete som omfattas av förmånsrätten är exempelvis bokföringsarbete, revision och granskning av kontrollbalansräkning. Förmånsrätten omfattar inte exempelvis arbete med löner, budgetar och deklarationer. Det är alltså viktigt att det av dina fakturor/fakturaspecifikationer framgår när arbetet har utförts samt vilket arbete du har utfört.

En fordran med förmånsrätt får alltså utdelning i konkurser före exempelvis bankskulder (trots företagsinteckning), skatteskulder, löneskulder och merparten av övriga leverantörsskulder.

Vi rekommenderar att du kontaktar konkursförvaltaren så snart du har en kund som försatts i konkurs. Konkursförvaltaren kan ofta snabbt lämna besked om du kan få betalt. Många gånger kan även betalning ske inom någon/några månader efter konkursutbrottet, så kallad förskottsbetalning.

För det fall det finns tillgångar i bolaget föreligger alltså goda möjligheter att hela eller delar av din fordran kan betalas.

Ett samtal med obeståndsgruppen kan rädda betydande värden

MAQS Advokatbyrå är en av Sveriges ledande affärsjuridiska byråer med att biträda företag i ekonomisk kris.

Vi erbjuder inledande kostnadsfri rådgivning där vi tillsammans med bolagets företrädare går igenom möjliga alternativ att hantera bolagets ekonomiska problem. Om företaget inte går att rädda förklarar vi innebörden av konkurs och lämnar råd för att förhindra att fordringsägare och andra drabbas negativt av felaktiga beslut.

Vi föreläser även regelbundet för revisorer och redovisningskonsulter i frågor om kapitalbrist och obestånd.

Kontakta oss om du vill veta mer.

Kontakta