Förslag om skärpta 3:12-regler – hur påverkas du som delägare i fåmansbolag?

2016-11-08

Nyhetsbrev november 2016 - Skatterätt

Torsdagen den 3 november släpptes 3:12-utredningen med förslag om skärpta regler kring utdelning och kapitalvinster för delägare i fåmansföretag. Vi förklarar vad de föreslagna reglerna innebär och hur du som delägare i fåmansföretag kan påverkas.

Bakgrund

Regeringen beslutade den 13 mars 2014 att uppdra åt en utredare att se över beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag, sedan dess har uppdraget utvidgats till att avse en bredare översyn av de s.k. 3:12-reglerna i syfte att begränsa möjligheterna till inkomstomvandling. 3:12-reglernas syfte är att motverka att aktiva delägare i fåmansföretag omvandlar högre beskattad arbetsinkomst till lägre beskattad kapitalinkomst genom utdelning eller försäljning av aktierna.

Den 3 november presenterade utredningen sitt betänkande ”Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag”. Reglerna ska enligt förslaget börja gälla den 1 januari 2018.

Skärpta 3:12-regler

De viktigaste delarna av utredningens förslag är följande:

 • Höjd skatt från 20 % till 25 % på utdelningar och kapitalvinster inom gränsbeloppet.
 • Förenklingsregeln innebär i dag att ett schablonmässigt gränsbelopp beräknas till 2,75 inkomstbasbelopp, IBB (159 775 kr för 2016). Denna nivå sänks till 1,75 IBB (101 675 kr).
 • Det införs begränsningar som innebär att om förenklingsregeln används i ett bolag får ägaren inte beräkna gränsbelopp för något annat bolag.
 • Det lönebaserade utrymmet är idag 50 % av löneunderlaget. Istället införs en trappa med tre skikt och beräkningen individualiseras. Det innebär att det lönebaserade utrymmet beräknas för respektive andelsägare till,
  – 10 % av andelsägarens löneunderlag upp till 8 IBB (474 400 kr).
  – 25 % av andelsägarens löneunderlag mellan 8 och 60 IBB (474 400 – 3 558 000 kr).
  – 50 % av andelsägarens löneunderlag överstigande 60 IBB (3 558 000 kr)
 • 4 % -spärren, vilken inneburit att ägare som kontrollerat mindre än 4 % av kapitalet i ett bolag inte får tillgodogöra sig lönebaserat utrymme, slopas.
 • Takregeln, som innebär att det lönebaserade utrymmet maximalt får uppgå till 50 gånger egen eller närståendes lön, slopas.
 • Höjt löneuttagskrav för att få beräkna lönebaserat utrymme. Kraven höjs från dagens 6 IBB (355 800 kr) plus 5 % av totala löneunderlaget i företaget till 8 IBB (474 400 kr) plus 5 % av ägarens och närståendes löneunderlag. Det maximala löneuttagskravet höjs från dagens 9,6 IBB (569 280 kr) till 15 IBB (889 500 kr).
 • Sänkt skatt från 30 % till 25 % på utdelningar och kapitalvinster som överstiger takbeloppet i tjänst.
 • Takbeloppen för beskattning i tjänst av utdelning och kapitalvinst ska slås samman till ett takbelopp om 100 IBB (5 930 000 kr) per år. Tilläggsköpeskillingar som utfaller senare år ska däremot inkluderas i takbeloppet.
 • Den särskilda definitionen av dotterbolag slopas. Därmed tillämpas den definition som framgår av årsredovisningslagen.
 • Särskilt undantag ska införas avseende ägarskiften mellan närstående, vilket innebär att generationsskiften inte ska missgynnas i jämförelse med externa försäljningar.

Kommentarer

Precis som förväntat innebär utredningens förslag kraftiga försämringar för de flesta fåmansföretagare.

Utredningen föreslår inga begränsningar i historiskt upparbetade gränsbelopp utan samtliga förändringar gäller framtida beräkningar. Höjningen av skattesatsen innebär dock att utdelningar som beslutas efter att den höjda skattesatsen har trätt ikraft beskattas enligt den nya skattesatsen, trots att gränsbeloppet upparbetats när skattesatsen var lägre. Det är därför en fördel att försöka utnyttja sparade gränsbelopp innan skattesatsen höjs.

Individualiseringen vid beräkningen av det lönebaserade utrymmet innebär försämringar för företag med många delägare. Det innebär att löneunderlaget fördelas mellan delägarna (närstående ses här som en delägare) innan beräkningen av det lönebaserade utrymmet görs. Idag beräknas först det lönebaserade utrymmet innan det fördelas till delägarna. För ett företag med 5 delägare och en lönesumma på 10 000 000 kr blir idag det lönebaserade utrymmet 1 000 000 kr per delägare. För det fall utredningens förslag blir gällande blir det lönebaserade utrymmet istället 428 800 kr.

Sammanfattningsvis innebär individualiseringen vid beräkningen av det lönebaserade utrymmet en försämring på så sätt att en större del av löneunderlaget som idag omfattats av 50 %, istället kommer att omfattas av de lägre procentsatserna 10 respektive 25 %. Till skillnad från idag kommer även beräkningen av löneuttagskravet att vara individualiserat per delägare. Beroende på förutsättningarna i det enskilda fallet kan löneuttagskravet i vissa fall bli lägre än enligt nuvarande regler, detta gäller framförallt för delägare vilka innehar en mindre andel av bolaget.

Vad händer nu?

Förslaget som utredningen presenteras skickas nu ut på remiss och det är sedan upp till finansdepartementet att utforma ett slutligt lagförslag. Det krävs att Riksdagen godkänner det presenterade lagförslaget innan några nya regler kan träda i kraft.

 

Vill du veta mer? Kontakta oss gärna om du har frågor om hur föreslagna regler kan påverka dig.

Kontakta