Gränslöst arbete och stressrelaterad ohälsa ökar

2016-04-21

Nyhetsbrev april 2016 - Arbetsrätt

Arbetsmiljöverket tar krafttag mot ökande ohälsa på arbetsmarknaden med nya regler.

Under senare år har det gång på gång konstaterats att stressrelaterade sjukdomar har blivit en folksjukdom. Vi är ständigt uppkopplade och nåbara genom smartphones och bärbara datorer. Både en hög arbetsbelastning och ett gränslöst arbete kan resultera i stress som i förlängningen kan leda till sjukdom. Den 31 mars i år trädde Arbetsmiljöverkets föreskrift mot ohälsa på grund av arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling i kraft. I och med det nya regelverket ställs högre krav på arbetsgivaren att agera och förhindra ohälsa. I detta nyhetsbrev får ni en genomgång av de nya reglerna och vilka åtgärder arbetsgivare kommer behöva vidta.

Bakgrund

I det s.k. Krokum-målet tog en socialsekreterare år 2010 livet av sig samma dag som ett varsel om hans avskedande skulle behandlas. Hans chefer åtalades för arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död. Tingsrätten fällde socialsekreterarens chefer med motiveringen att cheferna varit medvetna om att arbetstagaren mått psykiskt dåligt på grund av påstådd kränkande särbehandling, vilket arbetsgivaren valt att inte utreda. Då domen överklagades friades cheferna från ansvar.

På många sätt kan Krokum-målet ses som startskottet för uppmärksamheten kring arbets-givarens ansvar för de anställdas psykiska arbetsmiljö och ett bevis för behovet av tydligare regler för vilka åtgärder som arbetsgivaren ska vidta till undvikande av arbetsmiljöproblem.

Den nya föreskriften

Arbetsmiljöverket har i sin föreskrift om ”organisatorisk och social arbetsmiljö” (AFS 2015:4) fokuserat på att förhindra tre områden som kan resultera i ohälsa; arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling.

Som en del i sitt systematiska arbetsmiljöarbete krävs det att en arbetsgivare har mål som syftar till att främja hälsa och motverka ohälsa inom nyssnämnda områden. För att kunna formulera mål måste en arbetsgivare ha en klar strategi avseende hur de satta målen ska kunna uppnås och kontinuerligt genomföra riskbedömningar för arbetet.

I det följande ges en kort beskrivning av respektive område som regleras i Arbetsmiljöverkets nya föreskrift.

Ohälsosam arbetsbelastning

Vad en arbetstagare förväntas leverera ska inte mer än tillfälligt överskrida de tillgängliga resurserna.

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna vet vilka arbetsuppgifter som ska utföras, vilket resultat som ska uppnås, hur arbetet ska utföras, vad som ska prioriteras och vart de vänder sig för stöd och hjälp. En arbetsgivare bör tillse att en checklista tas fram för arbetets utförande och för att hantera frågan om arbetsbelastning.

Arbetstidens förläggning – gränslöst arbete

Förläggningen av arbetstid kan medföra ohälsa, vilket är skälet till att det finns regler om arbetstid och dygnsvila. Genom Arbetsmiljöverkets nya regler ställs krav på att arbetsgivaren i sitt arbetsmiljöarbete beaktar hur arbetstidens förläggning påverkar arbetstagarnas arbetsmiljö och att arbete utförs preventivt mot ohälsa.

Ökad risk för ohälsa finns t.ex. på grund av s.k. gränslöst arbete, d.v.s att ha långtgående möjligheter att utföra arbetet på olika tider och platser i kombination med förväntningar om att vara ständigt nåbar. Nyckelordet härvid är återhämtning och det är viktigt att införa rutiner för tillgänglighet samt för en generell hantering av arbetstidens förläggning.

Kränkande särbehandling

Kränkande särbehandling står för handlingar som riktas mot en arbetstagare på ett kränkande sätt och som medför ohälsa eller utanförskap.

Den nya föreskriften kräver att arbetsgivaren klargör att kränkande särbehandling inte accepteras och att åtgärder vidtas för att motverka förhållanden som ger upphov till kränkande särbehandling. En rutin ska innefatta vem som tar emot information om kränkande särbehandling, vad som händer med den informationen, vad informationsmottagaren ska göra samt hur och var den som är utsatt snabbt kan få hjälp.

Kunskapskrav

För att chefer/arbetsledare ska kunna sköta sina arbetsmiljöuppgifter uppställer föreskriften krav på att chefer och arbetsledare ska ha kunskap om hur de förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling. Att låta chefer/arbetsledare genomgå utbildning är lämpligt. En organisation bör även se till att det finns skriftliga delegationer avseende vem som utför uppgifterna avseende arbetsmiljöarbetet.

En investering

Ett aktivt arbete med arbetsmiljöfrågor är inte en kostnad för en arbetsgivare utan en satsning på bolagets största tillgång – personalen. Det är i forskning konstaterat att en ohälsosam arbetsmiljö leder till omfattande produktionsbortfall och då inte enbart på grund av att sjuk personal är frånvarande utan även att personalen generellt levererar ett sämre resultat. Arbetsgivare har med andra ord starka incitament att agera preventivt.

Konkreta åtgärder avseende arbetsmiljöarbetet

Arbetsmiljöverkets nya regelverk kommer föranleda att samtliga arbetsgivare måste vidta åtgärder. Nedan följer en summering av dokumentation som bör finnas eller uppdateras och åtgärder att vidta.

  • Arbetsmiljöpolicy (omfattande bland annat organisatorisk och social arbetsmiljö),
  • Mål och strategi för organisatorisk och social arbetsmiljö (krav på skriftlighet vid mer än 10 arbetstagare),
  • Hur riskbedömningar ska ske inom området,
  • Checklista avseende arbetsbelastning,
  • Rutiner avseende arbetstidens förläggning,
  • Policy mot kränkande särbehandling, och
  • Rutin avseende kunskap om arbetsmiljö/ delegation av arbetsuppgifter samt utbildning för att uppfylla kunskapskravet.

 

Text: Jenny Söberg, biträdande jurist

 

Kontakta gärna oss för mer information om hur de nya reglerna påverkar din verksamhet och om de åtgärder ni måste vidta med anledning av det nya regelverket från Arbetsmiljöverket. Behöver er organisation stöd avseende anpassning för de nya reglerna kan vi bistå er med utbildning och justering/framtagning av dokumentation enligt ovan, med en helhetslösning anpassad för din verksamhet.

Kontakta