Tillbaka

Byggnation

När det väl är dags att inleda byggnation av anläggningen är det i regel en mängd avtal som ska ingås för att säkra de leverantörspriser som har upphandlats.
Image
Renewables finasiering BG

MAQS Renewables-grupp har den expertis och erfarenhet som behövs för att upprätta och förhandla alla sådana avtal. Det ska tecknas köp- och leveransavtal samt service och underhållsavtal avseende anläggningen, entreprenadkontrakt för exempelvis markarbeten, nätanslutningsavtal för att säkra kapacitet i elnätet samt avtal med en aktör som kan agera balansansvarig när anläggningen producerar el. För att skapa förutsebarhet vad gäller framtida intäkter är det även vanligt att producenter av förnybar energi ingår så kallade hedgar för att säkra pris på el och elcertifikat. MAQS har även hanterat komplexa power purchase agreements (PPA).

För att kunna ingå alla avtal som aktualiseras i byggnationsfasen gäller det att säkra finansiering för hela byggnationsprocessen. Denna finansiering består vanligtvis av 30 till 40 procent eget kapital och resten bankfinansiering. MAQS har genom åren hanterat mängder av kapitalanskaffningar och bankfinansieringar som lett till att anläggningar idag producerar förnybar energi runtom i Sverige.