Tillbaka

Projektering

För att få uppföra och driva en vindpark eller vattenkraftverk krävs tillstånd enligt miljöbalken. Även för en solpark kan det bli aktuellt med olika tillstånd eller dispenser. Dessutom medför nya lagkrav att många pågående vattenkraftverk kommer att omprövas för att få s.k. moderna miljövillkor.
Image
Renewables projektering BG

En tillståndsprocess pågår ofta under flera år och kräver juridisk expertis då många juridiska frågeställningar aktualiseras. MAQS biträder sökanden i samband med tillståndsprocessen, vilket inkluderar kontakt med myndigheter, medverkan vid samrådsmöten, upprättande av ansökan om tillstånd och yttranden samt ombud vid prövningsmyndigheten. MAQS biträder även sökanden vid eventuell överklagandeprocess vid domstol.

En annan viktig del i samband med att ett projekt ska förverkligas är att säkra mark för placeringen av anläggningen eller anläggningarna som ska producera el. MAQS hjälper våra klienter att utforma de markavtal som ska tecknas (såsom arrendeavtal och nyttjanderättsavtal), men även att säkra åtkomst till områden ute till havs.