Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbarhet med fokus på jämställdhet, grön digitalisering och samhällsansvar är en självklar del i vår rådgivning och i vår egen verksamhet. Våra tjänster inom hållbarhet utgår från CSR, integritet och regelefterlevnad (compliance), se utförligare nedan.

MAQS hållbarhetsgrupp är integrerad med byråns övriga verksamhetsgrupper. Vi arbetar aktivt med hållbarhet såväl internt som externt utifrån internationellt erkända riktlinjer och standarder för hållbart företagande såsom OECD:s riktlinjer för multinationella företag, FN:s Global Compact och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Vi hjälper till att identifiera och hantera affärsrisker och affärsmöjligheter i den löpande verksamheten samt vid utredningar och krishantering.

Ett strategiskt hållbarhetsarbete är idag en absolut förutsättning för ett långsiktigt värdeskapande i form av ett stärkt varumärke, förbättrad konkurrenskraft och ökad lönsamhet. Globalisering och digitalisering ställer krav på och utmanar verksamheter att arbeta aktivt med hållbarhetsfrågor för att främja en grön ekonomi som är långsiktigt socialt och ekologiskt hållbar.

Corporate Social Responsibility

Människor har goda skäl till att vilja interagera med företag som har ett uttalat hållbarhetsperspektiv. Att man som företag tar ansvar för sin klimatpåverkan, uppvisar goda arbetsförhållanden och gör schyssta affärer bevisar att man drar sitt strå till stacken för ett hållbarare samhälle och klimat. Det ger ett affärsmässigt övertag och skapar konkurrensfördelar gentemot de som inte gör detsamma. Det stärker varumärket helt enkelt, både som arbetsgivare och leverantör.

Som del av att uppnå en hållbar intern och extern affärsutveckling är strategiskt CSR-arbete en viktig pusselbit. Med vår juridiska spetskompetens kan vi hjälpa till med allt från att koordinera och upprättar processer och styrdokument för riskreducering och incidenthantering, till att verka för en ökad medvetenhet hos verksamhetens medarbetare.

Vi samarbetar även med specialister och ledande experter inom flera områden för att skapa maximal affärsnytta för dig som kund. Allt för att du ska få den bästa möjliga leveransen – både ur kvalitets- och kostnadssynpunkt.

Integritet

I takt med ökande digitalisering växer behovet av rådgivning avseende personlig integritet, system- och säkerhetsfrågor. Vi upplever en medvetenhet hos våra kunder om finansiella risker i form av sanktioner vid bristande personuppgiftshantering. Sanktionsrisken är dock endast en del av de negativa effekterna vid brister i hantering av integritetsfrågor. Badwill är ett minst lika stort problem som kan leda till minskade intäkter, minskad kundkrets och framförallt ett minskat förtroende för företaget och därmed ett sämre rykte.

Digital hållbarhet är en nödvändighet för en ökad kundkrets. Det kommer även att vara en kritisk faktor för att kunna attrahera medarbetare, en del av så kallad ”Employer Branding”. Brister i den digitala hållbarheten riskerar i ett större perspektiv att på ett oönskat sätt begränsa ett företags innovationskraft och därmed konkurrensförmåga.

Genom våra specialister inom området Digital Business kan vi hjälpa till med alla delar av processen att säkerställa digital hållbarhet, allt ifrån analys av processer, utvärdering och dokumentation samt implementation och uppföljning.

Eftersom ingen enskild aktör kan hantera alla delar av ett integritetsskyddsprojekt på ett optimalt sätt genomför vi våra projekt i nära samarbete med utvalda externa partners inom exempelvis system- och säkerhetsfrågor. Denna modell säkerställer optimal kvalitet och kostnadseffektivitet för dig som kund.

Regelefterlevnad

Vissa verksamheter har traditionellt sett varit uttalat regelstyrda. Ökade krav på verksamheter, dess ägare och ledning innebär juridiska, affärsmässiga och etiska utmaningar för att minimera sanktionsrisker och badwill. I kombination med utvecklingen inom bland annat teknik, digitalisering och grön energi, ser vi ett ökat behov av specialistrådgivning inom regelefterlevnad – eller compliance.

Den interna styrningen i en verksamhet är grunden för att kunna driva verksamheten effektivt och säkerställa regelefterlevnad. För att uppnå en hållbar affärsmodell krävs medvetenhet och aktivt arbete med åtgärder för regelefterlevnad och andra hållbarhetsfrågor, exempelvis regelverk kopplade till anti-penningtvätt, miljö/energisektorn och aktiemarknaden. Andra områden är antikorruption, produktsäkerhet, konkurrensrätt och offentlig upphandling.

För MAQS är det inte en fråga om ren efterlevnad av lagar och regler. Verksamheter måste försäkra sig om att leva upp till etiska regelverk och interna riktlinjer som en del av samhällsansvaret. Våra specialister tillhandahåller, som en del av hållbarhetsarbetet, bland annat strategisk rådgivning, riskbedömningar, implementering av nya regelverk och hantering av potentiella regelverksbrott utifrån kundens förutsättningar och behov.

Våra kärnvärden

 • Enkelhet

  Affärsjuridik kan ibland vara snårig. Vår uppgift är att göra den så enkel som möjlig att förstå och använda. Vi drar inte in våra kunder i tekniska resonemang i onödan – vi tillhandahåller lösningar. Vi är uppriktiga vad gäller möjliga tillvägagångssätt och riskerna och möjligheterna som varje alternativ medför. Det ska vara enkelt att vara kund hos oss.

 • Tillgänglighet

  Att vi är lätta att nå via telefon, mail och andra kanaler är en självklarhet. Men tillgänglighet är mer än så. En av våra främsta styrkor ligger i hur vi kommunicerar. Vi går rakt på sak och håller våra kunder uppdaterade. Vi gör det lilla extra för att uppnå bästa möjliga resultat. Och vi arbetar hårt för att nå det mål vi tillsammans har kommit överens om.

 • Nyfikenhet

  Vi är alltid nyfikna. Nyfikna på våra kunder, deras affärer och branscher. Nyfikna på juridiken och hur den utvecklas. Nyfikna på nya arbetsprocesser och nya kommunikationskanaler.

 • Affärsnytta

  Allt vi gör, gör vi för att främja våra kunders affärer. Vi strävar efter att vara en pålitlig, initiativtagande, närvarande rådgivare, för att både kunna erbjuda de tjänster som  efterfrågas idag, men också förutse morgondagens behov.

  För att uppnå den positionen håller vi oss ständigt uppdaterade kring frågor som rör våra kunders verksamheter och är ovanligt intresserade av detaljer kring deras kontext.

 • Snabbrörlighet

  Förutsättningarna i omvärlden förändras hela tiden, och dessutom i ett allt högre tempo. MAQS hjälper sina kunder att förstå, och gå vinnande ur de förändringar som just deras branscher möter.

  Vi är en utvecklingsorienterad byrå, och vet att vi behöver uppdatera våra metoder kontinuerligt och arbeta proaktivt för att på bästa sätt bistå våra kunder med de tjänster som de behöver.

Vårt Hållbarhetsarbete

I kvalitetsbegreppet inkluderar vi även vårt hållbarhetsarbete där miljö och CSR är naturliga och viktiga delar. Vi har förmånen att vara samarbetspartner till Faktum och Nolla Utanförskapet (NU).

Faktum

Faktum är Götalands gatutidning. Försäljarna köper tidningen för 40 kronor, säljer den för 80 och behåller mellanskillnaden. Att sälja Faktum är ett jobb, inte välgörenhet.

Sedan innebär ett jobb mer än bara deg på fickan. För vissa är jobbet som gatutidningsförsäljare ett steg tillbaka mot ett mer ordnat liv. För andra är det ett sätt att hålla sig flytande. Oavsett vilket så handlar tidningsförsäljningen för de flesta om mer än att bara tjäna pengar – att vara Faktumförsäljare innebär att ta ansvar, planera sin vardag, skapa sig rutiner och ett socialt sammanhang. Vem som helst som är hemlös eller befinner sig i annat socialt utanförskap kan börja sälja Faktum.

Faktum finns i bland annat Göteborg, Borås, Malmö, Lund, Helsingborg, Kristianstad, Växjö, Halmstad, Karlstad och Jönköping. Faktums mål är att erbjuda alla i socialt utanförskap i Götaland ett jobb.

NU: Nolla Utanförskapet

MAQS arbetar aktivt för integration. I samarbete med Nolla Utanförskapet (NU) håller MAQS, tillsammans med en pool av bolag, läxverkstäder vilka riktar sig till elever i åk 9 och gymnasiet som bor i utsatta områden eller som kommer från en utsatt hemmiljö. Eleverna får komma till olika bolag för att få hjälp med läxläsning av bolagets anställda.

Det är väldigt givande att möta alla inspirerade elever och kunna göra konkret skillnad i deras verklighet.

Miljödiplomering

Kontoren i Stockholm och Göteborg använder sedan en tid tillbaka ett miljöledningssystem som uppfyller kraven i den nationella miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas. Genom miljöledningssystemet har MAQS Advokatbyrå utvecklat en miljöpolicy, har utsatta mål och en handlingsplan som implementerats och som regelbundet följs upp och förbättras.

MAQS har en uttalad policy att resor skall ske med beaktande av miljön och att dessa företrädesvis skall ske med tåg.

Samtliga medarbetare har genomgått en grundläggande utbildning i miljökunskap.

MAQS ställer krav på att dess leverantörer skall uppfylla de miljökrav som kan förväntas.

“Vi gör gärna pro bono-uppdrag eftersom det ger oss möjligheten att bidra ideellt samtidigt som det ger oss bredare perspektiv på tillvaron”