Back

22.03.09 / News

Sanktioner och affärer - hur kan verksamheter agera i en osäker tid?

Kriget i Ukraina och världens kraftfulla respons med sanktioner och andra åtgärder har stor påverkan på flera verksamheter som drabbas direkt eller indirekt. Vi på MAQS Advokatbyrå får många legala frågor kopplade till den uppkomna situationen; vem ska följa vilka sanktioner? Är detta force majeure? Får jag skicka varor och ta emot betalning? 
Det kan vara svårt att navigera rätt när förutsättningarna nästan dagligen förändras. Vi har sammanställt några punkter som kan vara bra att tänka på i dessa osäkra tider.

Sanktioner

Förenklat kan man dela in sanktionerna i tre delar.

1. Sanktionslistor
EU införde redan 2014 sanktioner mot ett antal personer som bedöms ha varit inblandade i annekteringen av Krimhalvön. Alla tillgångar som tillhör en person som förtecknats på en sanktionslista fryses. Det innebär att ingen får ta emot eller tillhandahålla penningmedel från eller till någon som förekommer på sanktionslistan eller någon som har en koppling till sådan person.

I februari i år adderade EU ett stort antal personer till sanktionslistorna. Nu omfattas bland annat såväl politiska ledare som ryska oligarker, banker och företag med koppling till styret. Vid handel med Ryssland måste svenska företag kontrollera att avtalsparten inte förtecknats, eller är förbunden med någon som förtecknats, på sanktionslistan. Kontrollerna är nödvändiga att utföra för varje aktör man har handelsförbindelser med, men tyvärr finns det inte något enkelt sätt att genomföra sådana kontroller i praktiken vilket naturligtvis försvårar efterlevnaden. Viss guidning kan erhållas från exempelvis Kommerskollegium.

2. Handelsrestriktioner avseende Ryssland
EU har vidare infört exportrestriktioner avseende vissa varor och tjänster till Ryssland eller för användning i Ryssland. Handelsrestriktionerna avser bland annat en skärpning av reglerna rörande så kallande varor med dubbla användningsområden, vilket omfattar ett mycket stort antal produkter och inte bara varor av militära karaktär eller varor som kan användas till militär utveckling, olje- och energisektorn samt rymd- och flygindustrin. Man införde även omfattande restriktioner avseende investeringar i Ryssland och handel med ryska värdepapper och penningmarknadsinstrument.

Ett särskilt uppmärksammat och nytillkommet förbud är förbudet mot att ta emot betalningar som överstiger 100 000 EUR från Ryssland. Restriktionerna omgärdas dock av omfattande och detaljerade undantag som kan vara svåra att bemästra. I denna del finns endast begränsad information att erhålla från Kommerskollegium i dagsläget. Sammantaget innebär detta att all handel med Ryssland bör analyseras och övervägas noggrant innan sådan genomförs och/eller någon betalning mottas från Ryssland.

3. Handelsrestriktioner avseende Ukraina
EU har samtidigt infört importförbud av varor med ursprung från Krimhalvön, Sevastopol, Donetsk och Luhansk och likaså exportförbud av vissa särskilda varor till de nämnda regionerna. Importförbudet gäller varor som enligt EU-rättsliga definitioner ska anses ha sitt ursprung i något av de aktuella områdena. Exportförbudet gäller främst varor och tjänster inom områdena transport, telekommunikation, energi och olje-, gas och mineralindustrin. Även dessa regler och undantag är omfattande och detaljerade.
 

Motåtgärder från Ryssland

Ryssland har å sin sida nyligen vidtagit åtgärder för att försvåra för europeiska företag att följa handelsrestriktionerna samt förhindra övrig, normalt sett, tillåten handel genom nya dekret. Vi på MAQS arbetar med att analysera om och hur dessa dekret påverkar svenska företags möjligheter till affärsbeslut. Läget förändras nästintill dagligen.
 

Force majeure

Förutom att svenska företag påverkas av sanktionerna i sig, innebär det en påtaglig oro på marknaden, bland annat i form av leveransproblem, betalningsförmåga och prisuppgångar. Befintliga avtal sätts på sin spets. Måste vi leverera? Kan vi ta betalt? Får vi ta emot betalning? Är våra produkter omfattade av skärpta regler runt dubbla användningsområden? I vissa fall kan man falla tillbaka på en force majeure-klausul, men det är långtifrån självklart att en sådan klausul befriar verksamheten från skyldighet att uppfylla avtalet trots att det föreligger betydande svårigheter att möta åtaganden. Att upphöra med leveranser, ställa in betalningar eller säga upp avtal utan skälig grund kan vara förenat med stora kostnader och risk för skadeståndsanspråk. Här behöver man noga överväga den aktuella situationen och prata med sina rådgivare.
 

Distressed transactions

De pågående handelsrestriktionerna och oron på den globala marknaden kommer i stor utsträckning att påverka svenska företag. Ett företags överlevnad kan i värsta fall vara avhängigt ett snabbt kapitaltillskott. Ett sådant kapitaltillskott till ett företag i ekonomisk kris kan ske genom exempelvis avyttring av tillgångar eller genom uppköp av ett annat bolag. Frågeställningarna och de bakomliggande motiven till denna typ av transaktioner, på engelska benämnda distressed transactions, skiljer sig något från traditionella transaktioner. Då det kan vara fråga om en ekonomisk nödtransaktion är förhandlingsutrymmet för säljaren avsevärt begränsat och istället är det andra parametrar som är i fokus. Riskerna med att köpa ett företag i ekonomiskt trångmål måste värderas och analyseras noga. För att undvika oönskade konsekvenser kan det vara av än större vikt att i ett tidigt skede involvera rådgivare.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på MAQS Advokatbyrå.

Related news

Contacts