Expertisområden

Energi och naturtillgångar

Frågor som rör naturtillgångar och energi, inte minst förnybar energi, har kommit allt mer i fokus och berör allt fler aktörer i näringslivet. MAQS har stor kompetens och erfarenhet av olika uppdrag inom energisektorn och vi lämnar juridisk rådgivning i samband med bland annat:

 • företagsöverlåtelser
 • handel med energi
 • leveransavtal
 • uppförande av kraftproduktionsanläggningar
 • projektfinansiering
 • tillståndsfrågor

Specialister
Vi får uppdrag från såväl privata som offentliga organ som verkar inom energisektorn. Inom vår energigrupp finns förutom energirättsspecialister, specialister inom bland annat:

 • upphandling
 • avtalsförhandling
 • finansiering
 • konkurrensrätt
 • fastighetsrätt
 • miljörätt

Clean Tech
Sammanlänkat med energirätten har vår avdelning Clean Tech vuxit fram. Denna avdelning bevakar utvecklingen av juridiken för företag som arbetar med ren teknik, Clean Tech. MAQS har bland annat erfarenhet av att biträda våra kunder i samband med etablering av och samarbeten avseende förnyelsebar energi, exempelvis inom vindkraftsbranschen, vid inrättandet av sopsugsanläggningar samt vid uppförande av biogas- och biodieselanläggningar.