Expertisområden

Företagshemligheter

Vad kan MAQS göra för er som företag?

Vet ni vilka företagshemligheter ni har och hur ni skyddar dem? Eller har ni redan råkat ut för ett intrång och behöver stöd och hjälp för att kunna tillvarata er rätt? Oavsett vilket så hjälper vi på MAQS er gärna. Vi erbjuder en initial utbildning med efterföljande work-shop för berörda personer inom ert företag för att ge er ett korrekt underlag för beslut om fortsatta åtgärder.

Varför nya regler om företagshemligheter nu?

Digitaliseringen medför att förutsättningarna för att bedriva verksamhet helt förändras. I en snabbt föränderlig värld med ökande konkurrens får immateriella rättigheter och företagshemligheter allt större betydelse samtidigt som möjligheterna att få tillgång till informationen i princip är obegränsade rent tekniskt. Sverige har sedan länge haft en särskild lag rörande företagshemligheter. Som en följd av den snabba utvecklingen har, sedan en tid, ett gemensamt lagstiftningsarbete pågått inom EU i syfte att anpassa regelverket inom alla EU-länder. Detta arbete resulterade i att en ny företagshemlighetslag trädde i kraft i Sverige den 1 juli 2018.

Det nya regelverket, förutsatt att man agerar på rätt sätt, ger möjligheter till ett bättre skydd för företagshemligheter och innebär större möjligheter till sanktioner vid intrång. Reglerna innebär dock också att kraven på er som innehavare har skärpts. Det sistnämnda gör att ni som har företagshemligheter behöver inventera vilka företagshemligheter ni har, utvärdera era handlingsalternativ och se till att ni skyddar era företagshemligheter på ett adekvat sätt. Det bör också finnas en beredskap hos er att hantera eventuella intrång.

Hur arbetar MAQS?

Vår erfarenhet är att det nästan alltid krävs externt stöd för att inventera och skydda företagshemligheter.. Sådant stöd måste ges av personer som både har djup kunskap om det juridiska regelverket och stor förståelse för företagets operativa processer och strategiutveckling. För att kunna erbjuda rådgivning inom alla relevanta delar har vi ett flertal medarbetare som specialiserat sig på denna typ av rådgivning och som bygger på en för ändamålet utvecklad process innebärande inventering – analys – utvärdering – beslut – dokumentation – implementation.

Vi på MAQS har stor erfarenhet av att bistå i sammanhang där intrång har skett, både vad gäller akuta praktiska åtgärder och det rättsliga efterspelet.

Eftersom många verksamheter idag är mycket teknikintensiva och finns på många geografiska marknader arbetar vi även med utvalda partners. Detta arbete samordnas och leds av MAQS i syfte att underlätta för internt ansvariga på företaget.