Expertisområden

Miljörätt

För alla företag och organisationer finns anledning att lägga vikt vid frågor om miljö och hållbarhet. Samtidigt blir miljöområdet alltmer reglerat. Miljölagstiftningen genomsyrar även plan- och bygglagstiftningen och allt fler miljöfrågor måste hanteras i samband med exploatering och stadsutveckling. De flesta bolags verksamheter är även styrda av miljölagstiftningen.

MAQS har en gedigen erfarenhet och kompetens både inom miljö-, plan- och bygglagstiftningen och kan därför ge dig en helhetslösning där fastighetsbildningsåtgärder, detaljplane- och bygglovsfrågor hanteras gemensamt med t.ex. frågor om förorenad mark och hantering av eventuella tillstånd/dispenser enligt miljöbalken.

Eftersom den svenska miljölagstiftningen är starkt påverkad av nationella och internationella politiska ställningstagande bevakar vi löpande lagändringar. Vi arbetar proaktivt så att ni i ett tidigt skede kan anpassa er verksamhet efter de förändrade kraven.

Det här kan vi hjälpa er med

Verksamheten

  • Hållbarhetsfrågor
  • Identifiering av vilka tillstånd och godkännanden som krävs för en verksamhet, ombud vid tillståndsprövningar, anmälningsärenden, villkorsändringar m.m.
  • Löpande rådgivning i tillsynsfrågor, kemikaliefrågor (REACH), avfallsfrågor m.m.
  • Rådgivning i frågor avseende ansvar för förorenad mark

Transaktioner

  • Granskning av miljötillstånd, miljörapporter och rapporter avseende förorenad mark (s.k. Environmental Due Diligence) i samband med fastighets- eller företagsöverlåtelser,
  • Riskbedömning och hantering av eventuellt miljöansvar och framtida tillståndsfrågor

Exploatering

  • Rådgivning i plan- och byggfrågor, artskydd, strandskydd, områdesskydd och hantering av förorenad mark samt ombud vid bygglovs- och detaljplaneprocesser samt tillstånd för vattenverksamhet
  • Rådgivning i tidiga skeden i detaljplaneprocessen och förhandlingar avseende exploaterings- och markanvisningsavtal

Ersättning

  • Ersättning kopplat till störningar och intrång samt regresstalan vid ansvar för förorenad mark

Ansvar:

  • Ombud vid miljöbrott, vitesförelägganden, förelägganden kopplat till förorenad mark, byggsanktions- samt miljösanktionsavgifter

“They suggest ways to go forward and add that edge we need”

Chambers and Partners, EMEA 2017