Tillbaka

21.06.22 / Nyhet

Nya krav på visselblåsarsystem

En ny tvingande lag om visselblåsning träder i kraft den 17 december 2021. Lagen innebär bland annat att företag med minst 50 arbetstagare är skyldiga att upprätta en intern rapporteringskanal för visselblåsare för att möjliggöra identifiering av potentiella oegentligheter. Som ett led i MAQS satsning på hållbart företagande och underlätta och påskynda näringslivets implementering av nödvändiga processer och strukturer, kan MAQS nu tillsammans med branschledande Whistleblower Software  erbjuda en skräddarsydd helhetslösning för hantering av visselblåsning.

Krav på interna rapporteringskanaler

Lagen som väntas träda i kraft den 17 december 2021 är en implementering av EUs så kallade visselblåsardirektiv. I den införs bestämmelser till skydd för personer som i ett arbetsrelaterat sammanhang rapporterar missförhållanden hos ett företag. För att säkerställa ett effektivt skydd för visselblåsare kommer lagen att innehålla en skyldighet för samtliga företag med fler än 50 arbetstagare att inrätta interna rapporteringskanaler och förfaranden. Kort och gott – samtliga inom såväl privat som offentlig sektor med minst 50 anställda behöver ha ett fullt fungerande visselblåsarsystem på plats. Systemet ska dessutom uppfylla en rad särskilt angivna krav gällande bland annat rapportering, återkoppling och uppföljning. Sammantaget en inte helt okomplicerad process.

Enligt lagförslaget kommer skyldigheten att inrätta interna rapporteringskanaler införas stegvis, men då det mediala intresset är stort och övriga skyddsregler redan träder ikraft 17 december 2021, är det tydligt att aktörer som ligger i framkant har mycket goodwill att vinna – såväl kommersiellt som medialt. För medelstora privata företag (mellan 50 till 249 anställda) är kravet att en rapporteringskanal ska vara på plats senast den 17 december 2023, medan för övriga verksamhetsutövare är kravet satt till redan den 17 juli 2022. På MAQS har vi redan under våren märkt ökad efterfrågan kring rådgivning om visselblåsning.

En trygg och förtroendegivande organisation ger ett välmående företag

Implementering av ett visselblåsarsystem medför naturligtvis även fördelar utöver ren regelefterlevnad. En organisation som inrättar visselblåsarsystem skapar en kanal varigenom missförhållanden som påverkar anställda och organisationen negativt hanteras effektivt, vilket leder till ökad goodwill såväl inom som utanför verksamheten. Organisationen ger en tydlig signal att de tar frågor om oegentligheter och oetiskt beteende på allvar, vilket har en positiv effekt på förtroendet och kommersiella relationer – såväl internt som externt. Intern incidenthantering minskar dessutom risken för negativ publicitet och är kostnadsbesparande då missförhållanden som förblir oupptäckta ofta eskalerar och bli mer kostsamma över tid.

En skräddarsydd helhetslösning

MAQS erbjuder tillsammans med Whistleblower Software en ”one-stop shop” för företag i behov av ett kostnadseffektivt och kvalitetssäkrat visselblåsarsystem. Systemet är särskilt utformat för att uppfylla legala krav såväl enligt visselblåsarlagstiftning som dataskyddsreglering och ger maximal säkerhet med kundunik flexibilitet.

Vårt erbjudande omfattar allt från en väletablerad teknisk lösning för rapportering, systemdrift och underhåll till implementering av visselblåsarsystem och ärendehantering. Ärendehanteringen innefattar bland annat bedömning av inkomna rapporter, återkoppling med rekommendationer om åtgärder och slutlig hantering av ärenden – allt genom säkra kommunikationsvägar. Vid implementeringen lägger vi särskild vikt vid att skapa en anpassad helhetslösning efter just era specifika behov och ser till att organisationen förstår hur systemet fungerar. Vi strävar alltid efter att uppnå ett nära samarbete – allt i syfte att säkerställa såväl lagkrav som organisationens egna ambitioner för visselblåsarsystemets genomförande.

Vårt erbjudande

  • System för fullständig regelefterlevnad av visselblåsarlagen och GDPR där vi även hjälper er att ta fram lämplig information och andra dokumentationsunderlag för användaren
  • Skräddarsydd visselblåsarpolicy och affärsprocess för administration av systemet. Vi bestämmer tillsammans hur systemet ska se ut för just er verksamhet
  • Skräddarsydda personuppgiftsbiträdesavtal och datadelningsavtal mellan er, WBS och oss (beroende på vald modell)
  • Integration av en användarvänlig digital plattform för att ta emot rapporter på över 70 olika språk. Vår plattform är ISAE3000 kompatibel och tillämpar end-to-end kryptering i enlighet med Schrems II
  • Screening av aktuella rapporter. Vi upprätthåller kontakt med visselblåsare och säkerställer en smidig och effektiv uppföljning av anmälningar. Vi utnyttjar vår omfattande erfarenhet av att hantera visselblåsarärenden och genomför utredningar där så behövs
  • Transparent prismodell med fasta nivåer

Kontakta oss om du vill veta mer om kommande lagstiftningen och hur vi kan förenkla ert företags hantering av visselblåsning.

Relaterade nyheter

Kontaktpersoner