Tillbaka

Hållbarhet

Hållbarhet med fokus på jämställdhet, grön digitalisering och samhällsansvar är en självklar del i vår verksamhet och rådgivning. Våra tjänster inom hållbarhet utgår från CSR, integritet och regelefterlevnad (compliance).
Hållbarhet

MAQS hållbarhetsgrupp är integrerad med byråns övriga verksamhetsgrupper. Vi arbetar aktivt med hållbarhet såväl internt som externt utifrån internationellt erkända riktlinjer och standarder för hållbart företagande såsom OECD:s riktlinjer för multinationella företag, FN:s Global Compact och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Vi hjälper till att identifiera och hantera affärsrisker och affärsmöjligheter i den löpande verksamheten samt vid utredningar och krishantering.

Ett strategiskt hållbarhetsarbete är i dag en absolut förutsättning för ett långsiktigt värdeskapande i form av ett stärkt varumärke, förbättrad konkurrenskraft och ökad lönsamhet. Globalisering och digitalisering utmanar och ställer krav på verksamheter att arbeta aktivt med hållbarhetsfrågor för att främja en grön ekonomi som är långsiktigt socialt och ekologiskt hållbar.

Medvetenhet och förståelse för hållbarhetsfrågor utifrån ett företagarperspektiv är en förutsättning för att kunna bidra med kunskap och affärsnytta i vår rådgivning. Därför är hållbarhet en självklar del i vår egen verksamhet.

Urval av rättsområden

Konkurrensrätt
Antikorruption
Arbetsrätt
Offentlig upphandling
Bolagsrätt