Tillbaka

Miljö

Miljö är en angelägen fråga för alla. Samtidigt blir miljöområdet alltmer reglerat. MAQS specialister har gedigen erfarenhet och kompetens inom miljörätt och hjälper löpande företag och organisationer att navigera i regelverket så att det blir ett användbart verktyg och inte ett hinder.
Fastigheter miljo BG

Våra specialister genomför regelbundet tillståndsprövningar och villkorsändringar samt ger rådgivning i tillsynsfrågor och kring förorenad mark. Vår kunskap om tillstånds- och ansvarsfrågor kommer väl till pass inte minst i samband med företags- och fastighetsöverlåtelser. Eftersom den svenska miljölagstiftningen är starkt påverkad av nationella och internationella politiska ställningstagande arbetar MAQS proaktivt kring eventuella lagändringar så att våra kunder i ett tidigt skede kan anpassa sin verksamhet efter de förändrade kraven.