Tillbaka

Regelefterlevnad / Compliance

Ökande krav på verksamheter, dess ägare och ledning innebär juridiska, affärsmässiga och etiska utmaningar för att minimera sanktionsrisker och badwill. Vi arbetar med frågor som affärsetik och regelefterlevnad.
Hållbarhet compliance BG

För att uppnå en hållbar affärsmodell krävs medvetenhet och aktivt arbete med åtgärder för affärsetik och regelefterlevnad, exempelvis regelverk kopplade till antikorruption, antipenningtvätt, miljö-/energisektorn och aktiemarknaden. Verksamheter måste försäkra sig om att leva upp till etiska regler och interna riktlinjer som en del av företagets egna värderingar och samhällsansvaret.

Våra specialister tillhandahåller strategisk rådgivning, riskbedömningar, implementering av nya regelverk och hantering av potentiella regelverksbrott utifrån kundens förutsättningar och behov. Några exempel är styrdokument och uppförandekoder samt utbildning, rådgivning och system för visselblåsning. Frågor om affärsetik och regelefterlevnad kan också vara integrerade i frågor som rör till exempel produktsäkerhet, konkurrensrätt, arbetsrätt, offentlig upphandling och företagsöverlåtelser.

Kontaktpersoner

Mikael Åström

Advokat/Partner

Mikael Åström

Advokat/Partner

Göteborg

+46 768 66 15 20

Läs mer