Tillbaka

20.12.08 / Nyhet

Förlängning av stöd för korttidsarbete

Möjligheten till stöd för korttidsarbete ska förlängas i enlighet med det lagförslag som regeringen lade fram den 27 november 2020. Lagförslaget kompletterats med information från Tillväxtverket daterad den 1 december 2020. Vi har i tidigare uppdatering sammanfattat reglerna, se Uppdatering Korttidsarbete - förslag om förlängning av stöd för korttidsarbete. Här kommer ett antal utvalda nyheter och förtydliganden.

Förslagen föreslås träda i kraft den 15 februari 2021 men i vissa fall tillämpas reglerna för stöd som lämnas fr o m den 1 december 2020.

Arbetsgivare som redan har fått stöd och nu omfattas av karenstid, kan godkännas för stöd för perioden 1 december 2020 – 30 juni 2021. Dock krävs nya kollektivavtal eller individuella avtal för att fortsätta med korttidsarbete.

För arbetsgivare som har fått stöd för korttidsarbete under 2020 ska samma jämförelsemånad gälla även för ytterligare stöd. Detta innebär att det inte är möjligt att lägga till nya arbetstagare i det ytterligare stödet. Att jämförelsemånaden ligger kvar innebär också att den lönenivå som gällde när stöd först lämnades också kommer att gälla för det ytterligare stödet, vilket medför att arbetsgivare som antingen på egen hand eller i enlighet med kollektivavtal har höjt de anställdas löner efter jämförelsemånaden inte kommer att få inkludera lönehöjningen vid beräkningen av det stöd företaget har rätt till. Om arbetsgivaren inte har fått stöd tidigare blir jämförelsemånaden september 2020.

Om stödperioden inleds efter den 30 november 2020 ska avstämning göras först vid utgången av stödperioden, d v s det ska inte ske några delavstämningar.

Om lönesumman för jämförelsemånaden uppgår till minst 400 000 kronor, ska bolaget tillsammans med ansökan lämna ett skriftligt undertecknat revisorsyttrande.

Det är inte möjligt att erhålla ytterligare stöd om arbetsgivaren, när ansökan om ytterligare stöd prövas, är skyldig att upprätta en kontrollbalansräkning eller är på obestånd. Enbart det förhållandet att en arbetsgivare efter att arbetsgivaren har godkänts för stöd ansöker om och blir föremål för företagsrekonstruktion, ska dock inte medföra hinder för ytterligare stöd.

I budgetpropositionen för 2021 föreslås att stödet för korttidsarbete kompletteras med ersättning för kompetensinsatser som arbetsgivaren anordnar under den genom korttidsarbete arbetsbefriade tiden. Staten föreslås ersätta 60 procent av kostnaden för kompetensinsatser.

Baserat på regeringens förslag tydliggör även Tillväxtverket sin bedömning av utdelning, koncernbidrag m m:

 

  • Vad gäller nuvarande lagstiftning och fram till den 15 februari 2021 är Tillväxtverkets uppfattning att utdelning och andra värdeöverföringar som görs under stödperioden, under de två månader som följer närmast före stödperioden samt under de sex månader som följer närmast efter stödperioden kommer att kontrolleras av Tillväxtverket och skulle kunna innebära att arbetsgivaren inte erhåller stöd. Utdelning som gjorts före den 16 mars 2020 kommer inte att kontrolleras oavsett om utdelningen gjorts närmare i tid än två månader före stödperioden. Tillväxtverket gör nu även bedömningen att lämnat koncernbidrag som inte är att betrakta som en värdeöverföring, inte utgör ett hinder för att korttidsstöd.

 

  • Den lagreglering gällande utdelning och andra värdeöverföringar som föreslås träda ikraft den 15 februari 2021 innebär att en arbetsgivare inte är stödberättigad om arbetsgivaren under stödperioden, de två månader som följer närmast före stödperioden samt sex månader närmast efter stödperioden verkställer ett beslut om utdelning eller ett sådant beslut fattas av stämman, styrelse eller motsvarande organ under samma period. Detsamma gäller för gottgörelse, förvärv av egna aktier eller minskning av aktiekapitalet eller reservfonden för återbetalning till ägare. Om arbetsgivaren som sökt om stöd ingår i en koncern gäller vad som anges om värdeöverföringar moderbolag. Detta innebär att även moderbolag i samtliga led högre upp i koncernen inte får ta beslut om eller verkställa bl a utdelningar. Berörda företag kan dock lämna koncernbidrag samtidigt som de tar emot stöd under förutsättning att koncernbidraget inte är en värdeöverföring.

 

  • Vad gäller tiden från den 15 februari 2021 är reglerna under behandling. Dessutom ska reglerna enligt lagförslaget löpande utvärderas. Det finns därför all anledning att vara uppmärksam på eventuella ändringar.

Avslutningsvis ska även tilläggas att Tillväxtverket, utöver vad som anges ovan, även har annonserat att hårdare krav kommer att ställas på formerna för ansökan om korttidsarbete. Exempelvis nämns underlag som styrker de tillfälliga ekonomiska svårigheterna samt kopior på aktuella avtal/kollektivavtal om korttidsarbete.

Relaterade nyheter

Kontaktpersoner