Tillbaka

21.02.05 / Nyhet

Nya momsregler för e-handel från och med 1 juli

Den 1 juli i år införs nya regler för moms på e-handel mellan företag och konsumenter. Reglerna medför omfattande förändringar för svenska företag som säljer varor och vissa tjänster inom EU genom s.k. distanshandel. Kortfattat innebär reglerna att säljaren i högre utsträckning än tidigare ska betala och redovisa köparlandets moms.

Regelverket innehåller bl.a. uttryckliga definitioner av vad som utgör e-handel med varor genom begreppen unionsintern distansförsäljning av varor och distansförsäljning av varor importerade från ett land utanför EU. I princip innebär det varor som säljs och transporteras av säljaren i eller för säljarens räkning till en konsument i ett annat EU-land.

Sedan tidigare finns regler motsvarande de nya för försäljning av bl.a. telekommunikationstjänster och radio- och tv-sändningar. Med de nya reglerna utvidgas tillämpningsområdet till att omfatta distansförsäljning av princip alla tjänster och varor till konsumenter i andra EU-länder (B2C).

Idag finns tröskelvärden som medför att säljare normalt redovisar inhemsk moms från första kronan upp tills omsättningströskeln för försäljning i ett individuellt land uppnåtts. Därefter ska säljaren betala och redovisa köparlandets moms. Omsättningströsklarna varierar för tillfället mellan 10 000 och 35 000 EUR i de olika medlemsländerna. Vid försäljning till Sverige är tröskeln 320 000 SEK. Nu slopas tröskelvärdena för respektive land och ersätts av en gemensam omsättningströskel om 10 000 EUR för företagets totala distansförsäljning av varor och nämnda tjänster till konsumenter i andra EU-länder.

Nya regler införs även för s.k. plattformsföretag, dvs. företag som via en digital marknadsplats erbjuder kunder att handla produkter från andra säljare. Sådana företag kommer under vissa förutsättningar i momshänseende anses ha förvärvat och sedan sålt varan vidare trots att plattformsföretaget legal sett aldrig ägt eller förfogat över varan.

För att förenkla redovisning och betalning av utländsk moms utvidgas Skatteverkets system för redovisning till att omfatta fler tjänster och distansförsäljning av varor. Systemet byter samtidigt namn från MOSS (Mini One Stop Shop) till OSS (One Stop Shop). Även plattformsföretag kommer att kunna använda sig av OSS.

Enligt det nya regelverket ska köparlandets moms betalas och redovisas av säljaren så snart försäljning av ovan nämnda varor och tjänster till konsumenter i andra EU-länder överstiger 10 000 EUR. Till följd av detta kommer fler svenska företag, som tidigare inte överstigit den lokala omsättningströskeln i något individuellt land, behöva redovisa och betala köparlandets moms. Det kommer även finnas möjligt att ansöka om att redovisa köparlandets moms från första kronan, något som kan vara intressant vid försäljning till EU-länder med lägre momssats på den aktuella tjänsten eller varan. Trots att omsättningströskeln är gemensam tillämpar medlemsländerna fortsatt olika momssatser.

Det utvidgade systemet för betalning och redovisning av moms från Sverige genom OSS kommer sannolikt medföra betydande administrativa förenklingar jämfört med idag för sådana företag som varit tvungna att registrera sig för, redovisa och betala lokal moms i flertalet EU-länder där omsättningströsklarna uppnåtts. Nackdelen är att avdrag för ingående moms inte kan göras i OSS utan måste sökas från respektive medlemsland.

De nya reglerna bygger på ett EU-direktiv och var ursprungligen föreslagna att träda ikraft den 1 januari. Till följd av effekterna av Covid-19 har många länder blivit försenade med att införa systemet och på grund av det har ikraftträdandet flyttats fram till den 1 juli.

Vad behöver göras?

Svenska företag som sedan tidigare är registrerade för moms i andra EU-länder till följd av att lokala omsättningströsklar uppnåtts, behöver ta ställning till om de ska avregistreras och istället redovisa sådan moms genom OSS eller momsregistrera sig i fler länder där distansförsäljning sker.

Företag som har sådan distansförsäljning inom EU, men som inte uppnått lokala omsättningströsklar behöver däremot ta ställning till om de kommer passera den nya gemensamma omsättningströskeln samt om de ska registrera sig för moms i respektive land eller redovisa genom OSS.

Sammantaget behöver företag säkerställa att rutiner och ekonomisystem tillgodoser att hanteringen av moms sker på rätt sätt vid e-handel till konsumenter inom EU.

Kontakta gärna MAQS om du har frågor eller behöver hjälp med att säkerställa att era rutiner fungerar.

Relaterade nyheter

Kontaktpersoner