Tillbaka

24.06.25 / Nyhet

Nyheter inom Arbetsrätt

NYHETSBREV JUNI 2024

MAQS Arbetsrätt

Genomförandet av EU:s direktiv om transparens avseende lika lön för män och kvinnor för likvärdigt arbete (”Lönetransparensdirektivet”) innebär nya krav för arbetsgivare

Förra året beslutade EU om nya regler avseende insyn i lönesättningen. Syftet med Lönetransparensdirektivet är att minska löneskillnaderna mellan män och kvinnor i EU:s medlemsländer genom att ge arbetstagare ökade möjligheter att hävda sin rätt till lika lön för lika eller likvärdigt arbete. Lönetransparensdirektivet ska vara implementerat i Sverige senast juni 2026.

Bakgrund

Likalöneprincipen inom EU framgår bland annat av grundfördraget (Fördraget om Europeiska unionen funktionssätt FEUF) artikel 157. Rätten till lika lön för lika arbete mellan könen har länge varit en prioriterad fråga inom EU och flera åtgärder har vidtagits för att komma till rätta med rådande löneskillnader (se exempelvis Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG av den 5 juli 2006 om genomförandet av principen om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet).

Trots åtgärderna på EU-nivå kvarstår löneskillnader mellan könen, som uppskattas vara omkring 13 procent inom EU. I Sverige är löneskillnaden lägre men den oförklarade löneskillnaden mellan könen uppgår ändå till 4,8 procent. Bristande insyn i lönesättningen, i synnerhet avseende information om lönenivåerna för arbetstagarkategorier som utför lika eller likvärdigt arbete, har identifierats som ett av de största hindren för att skillnaderna i lön mellan kvinnor och män ska kunna minska.

Lönetransparensdirektivet är tänkt att ge arbetstagare stärkt insyn i lönesystemet och därmed öka möjligheten för arbetstagare att hävda sin rätt till lika lön både före, under och efter anställningen genom en rad åtgärder.

Nya skyldigheter för arbetsgivare

Lönetransparensdirektivet innebär bland annat att arbetsgivare kommer att:

  • genomföra en årlig lönekartläggning som ska dokumenteras,
  • vara tvungna att informera arbetssökanden om ingångslönen eller lönespann för utannonserade tjänster, 
  • vara förhindrade att fråga arbetssökanden om tidigare löner,
  • behöva tillhandahålla anställda information om de genomsnittliga lönenivåerna, uppdelad efter kön, för kategorier av anställda som utför samma eller likvärdigt arbete samt de kriterier som används för att fastställa lön och karriärutveckling (vilka måste vara objektiva och könsneutrala),
  • behöva betala kompensation till individer som utsatts för lönediskriminering, samt
  • åläggas påföljder, inbegripet straffavgifter, vid brott mot reglerna.  

Därutöver kommer bolag med minst 100 arbetstagare återkommande behöva rapportera om löneskillnader mellan män och kvinnor i organisationen till berörd nationell myndighet. I Sverige ska sådan lönerapportering ske till Diskrimineringsombudsmannen (DO), som ska offentliggöra uppgifterna och återrapportera till EU-kommissionen.

Bevisbördan, som traditionellt lagts på arbetstagaren i fall av lönediskriminering, ska genom Lönetransparensdirektivet i stället läggas på arbetsgivaren innebärande att det är arbetsgivarens ansvar att bevisa att denne inte har brutit mot EU:s regler om lika lön för lika arbete mellan könen.

Kritik från svenskt håll

Lönetransparensdirektivet har fått kritik från svenskt håll, bland annat från Svenskt Näringsliv som menar att direktivet hotar den svenska arbetsmarknadsmodellen. Kritiken från svenskt håll har framförallt avsett direktivets bestämmelser om införandet av gemensamma regler för hur lönebildning ska gå till. Mot bakgrund av att det i Sverige är arbetsmarknadens parter som reglerar lönesättningen i kollektivavtal (som bygger på parternas vilja att lösa konflikter utan lagstiftarens inblandning) har Sverige kommit längre än de flesta länder inom EU när det gäller jämställda löner. 

Den svenska utredningen om genomförandet av Lönetransparensdirektivet

I Sverige lämnades en utredning om genomförandet av Lönetransparensdirektivet till ansvariga ministrar den 29 maj 2024. Utredningen innebär i korthet ett förslag om att införa ett nytt kapitel i diskrimineringslagen avseende insyn i lönesättningen. Avsikten är att arbetsgivare ska använda sig av informationen i lönekartläggningen och till arbetstagare dela den information som de har rätt att ta del av, såsom information om de bestämmelser och den praxis om löner som tillämpas av arbetsgivaren. Förslaget innebär även bl.a. att arbetsgivaren ska förse arbetssökande med viss information, såsom ingångslön eller ingångslöneintervall som tillämpas. En arbetsgivare får inte heller hindra en arbetstagare att lämna uppgift till annan om dennes lön. 
Mer information finns på Genomförande av lönetransparensdirektivet - Regeringen.se.

Att tänka på

Om ni inte redan gjort det är det hög tid att göra en förstudie hur Lönetransparensdirektivet slår mot just er organisation. Tillhör ni en koncern med verksamhet i flera olika EU-länder är det bra att göra en gap analys och checklista av vilka olika insatser som kan komma att behövas i varje enskilt land. Förslag på nationell lagstiftning väntas komma allt eftersom i alla EU-länder.

Vill du veta mer?

Frågor kring lika lön för lika arbete är ständigt aktuella, såväl innan som efter införlivandet av Lönetransparensdirektivet i svensk rätt. Arbetar du inom en organisation som du bedömer behöver se över bolagets lönesättning får du gärna kontakta oss arbetsrättsexperter på MAQS Advokatbyrå så berättar vi mer. Samma sak gäller naturligtvis om ni vill ha hjälp att göra ovan gapanalyser eller checklistor inför implementeringen av Lönetransparensdirektivet.

Mer om MAQS Arbetsrättsliga erbjudande

Kommande event - MAQSAD Arbetsplats

Anmäl dig till nästa MAQSAD Arbetsplats, ett återkommande forum för dig som är intresserad av arbetsrättsliga frågor som den här gången handlarar om företagshemligheter och konkurrensklausuler, utmaningar och lösningar i praktiken för arbetsgivare.

Seminariet hålls på MAQS kontor. Välkommen att anmäla dig till det som passar dig bäst.

Göteborg - 10 september, 08.00-09.30
Stockholm - 11 september, 08.30-10.00
Sundsvall - 12 september, 08.00-09.30
Malmö - 12 september, 08.00-09.30

ANMÄL DIG HÄR!

MAQS skickar regelbundet ut nyhetsbrev och inbjudningar till events inom Arbetsrätt, registrera dig nedan.

Registrera dig för nyheter och events inom Arbetsrätt

Relaterade nyheter

Kontaktpersoner