Tillbaka

23.02.17 / Nyhet

Nyheter inom Entreprenad och Infrastruktur #1 2023

NYHETSBREV FEBRUARI 2023

Entreprenad & Infrastruktur

Byggbranschen 2023 – en vintersaga?

Just när Sverige känns som i låten ”Vintersaga” (med Monica Törnell för vissa och Amanda Bergman för andra): en tradare i snörök mellan Kiruna och fjärran, i Malmö rispas dimman av färjornas sirener, en ensam Volvo sliter i motvinden på Tjörnbron och Stockholm city svajar i sitt rus. Det är då som det stora vemodet rullar in och från havet blåser en isande gråkall vind.

Eller?

Just idag lyste något ovanligt varmgult över himlen när jag åkte till jobbet. I en bråkdels sekund övervägde jag om det var nya strålkastare som lyste vid bygget som jag passerade, men sen insåg jag att varje vinter har ett slut. Även om det är långt kvar till vitsippor och varma sommarkvällar så påminde det kämpande skenet om att vi går mot ljusare tider och att det kommer en vår. Och genast gick energin och kämparviljan upp.

Det är helt klart tuffa tider i byggbranschen. Byggkostnaderna och antalet konkurser i branschen ökar; räntor, kostnader för drivmedel och el är fortsatt stigande och under 2023 spås en dyster prognos för bostadsbyggandet. Men visst finns det även ljusglimtar, material- och råvarukostnaderna sjunker från de höga nivåerna och i motgångarna föds kreativitet. Sämre tider har alltid verkat omdanande och drivit fram innovationer och utveckling. Idag talas det exempelvis som aldrig förr om AI, smarta lösningar som sparar in på elförbrukningen, återanvändning samt hållbara och billiga material.

Byggbranschen är tillfälligt i en ”Vintersaga” där det stora vemodet kommer rullande, men just när den gråkalla vinden från havet är som mest isande kommer ett ovant varmgult sken att synas i horisonten, och påminna om att ingen vinter varar för alltid.

Vi på MAQS ser fram emot att delta på Construction Summit i Stockholm den 28 mars 2023. Där väntar vi oss en mängd energifyllda möten, smarta lösningar och framtidsspaningar. Och i april bjuder vi in er till eventet MAQSAD Entreprenad på vårt kontor i Stockholm där vi fortsätter diskussionerna från Construction Summit och lyfter intressanta frågeställningar från branschen. Hoppas att vi ses då!

Anna Almroth, advokat och partner, MAQS Advokatbyrå
Anna Almroth

ps. Registrera dig gärna för kommande nyhetsbrev här

 

FRAMTIDSSPAN

Tillgången till betong och cement

Efter en lång tid av osäkerhet och en massiv debatt har Mark- och miljödomstolen slutligen beslutat att ge Cementa tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet i Slite på Gotland. Tillståndet gäller i fyra år och domen trädde i kraft den 5 januari 2023.

På kort sikt säkras alltså cementförsörjningen i Sverige genom Cementas tillstånd. Samtidigt arbetar Cementa med att göra en ansökan om ett längre täkttillstånd som ska gälla i omkring 30 år, vilken planeras att inges under 2023.

Cement är en nödvändig basråvara vid tillverkning av betong och tillgången till cement har en direkt påverkan på möjligheterna för Sveriges bygg- och anläggningssektor att genomföra sina uppdrag. Samtidigt innebär brytning av kalksten en relativt stor påverkan på miljön och grundvattnet. Myndigheter och enskilda personer har invänt mot att Cementa inte tagit tillräcklig hänsyn till detta i sin miljökonsekvensbeskrivning.

Cementa har åtagit sig att minimera skador och även att borra nya brunnar eller bekosta anslutning till det kommunala vattennätet för de brunnsinnehavare som drabbas av eventuell skada, vilket domstolen denna gång ansåg tillräckligt. Det är osäkert hur bedömningen av Cementas verksamhet i förhållande till dess miljöpåverkan kommer att utfalla i nästa ansökan.

Cementas arbete med att säkra försörjningen av betong till svenska bolag kan alltså inte tas för given. Alla entreprenörer som arbetar med cement och betong bör därför överväga att undersöka andra leverantörer och sekundära möjligheter att införskaffa materialet i framtiden.

Alternativ till cement 
Ett antal svenska bolag arbetar med att ta fram alternativ som kan användas i stället för cement vid tillverkning av betong. Enligt uppgift ska effekten av detta bli såväl ekonomiskt som miljömässigt fördelaktig. Vid användning av vissa naturliga material som exempelvis malen vulkansten (pimpsten) sker nämligen ett avsevärt mindre koldioxidutsläpp jämfört med cement. Förhoppningarna är stora för användningen av malen vulkansten, inte minst med tanke på att mald pimpsten redan idag är godkänd och används som ersättare i bland annat USA, Storbritannien, Italien och Grekland. Vi har fått information om att det finns ett stort svenskt bolag på betongmarknaden som hoppas kunna leverera den första klimatförbättrade betongen med vulkansten som bindemedel på den svenska marknaden redan under 2023.

 

RÄTTSFALL

Preskription av skadeståndskrav och tidpunkten för entreprenadens godkännande 

Svea hovrätts avgörande den 30 november 2022 i mål nr T 795-21

Nyligen avgjorde Svea hovrätt ett mål där skada hade uppkommit på beställarens befintliga egendom under entreprenadtiden. I målet var det ostridigt att entreprenören hade orsakat skadan och hovrättens prövning avsåg i huvudsak om skadeståndskravet hade framställts i rätt tid. ABT 06 utgjorde avtalsinnehåll. Avgörandet belyser dels frågan om vid vilken tidpunkt entreprenadtiden löper ut när slutbesiktning inte har hållits och det inte kan anses bero på beställaren att så inte skett, dels hur ett anspråk på skadestånd ska formuleras. 

Enligt ABT 06 kap. 5 § 21 måste ett anspråk på skadestånd för skada som framträtt under entreprenadtiden framställas skriftligen till motparten senast tre månader efter entreprenadtidens utgång. Anspråk på skadestånd som framställs efter utgången av denna frist preskriberas. 

I ABT 06 begreppsbestämningar anges att med entreprenadtid menas ”tid från entreprenadens påbörjande till och med den dag som entreprenaden är godkänd.” Godkännandet är alltså det väsentliga momentet för att bestämma entreprenadtidens utgång och så även den tidpunkt från vilken fristen för framställande av ett skadeståndskrav enligt ABT 06 kap. 5 § 21 löper.  

Reglerna om entreprenadens godkännande framgår av ABT 06 kap. 7 § 12. Som utgångspunkt ska entreprenaden avslutas genom godkänd slutbesiktning. Som hovrätten konstaterar är slutbesiktning dock inget krav för entreprenadens godkännande. Entreprenaden kan godkännas även på andra sätt.* Om parterna har avtalat om att avlämnandet ska genomföras på annat sätt anses entreprenaden avlämnad när förutsättningarna för godkännande enligt avtalet är uppfyllda. 

I hovrättsfallet menade entreprenören att entreprenadtiden löpt ut som senast när beställaren i november 2016, efter att entreprenaden var färdigställd, genomförde slutbetalning. Innan slutbetalningen hölls även en driftsgenomgång med beställaren. Entreprenören argumenterade för att parternas agerande utgjorde ett konkludent handlande som innebar att parterna hade avtalat om att avlämnandet skulle genomföras på annat sätt än genom slutbesiktning. Parterna hade därefter ingen ytterligare kontakt innan beställarens försäkringsbolag i november 2017 riktade ett skadeståndskrav mot entreprenören. 

Hovrätten höll med entreprenören om att parternas agerande innebar avtal om avlämnande av entreprenaden på annat sätt än genom slutbesiktning och att slutbetalningen medförde att förutsättningarna för godkännande enligt avtalet var uppfyllda. Entreprenadtiden löpte därför ut i samband med slutbetalningen. Hovrätten hade därefter att pröva om krav framställts i tid.

Dagen efter att skadan inträffade, dvs. under entreprenadtiden, hade beställarens försäkringsbolag skickat ett mejl e-post till entreprenörens försäkringsbolag i vilket det stod att försäkringsbolaget initialt skulle reglera skadan och att försäkringsbolaget därefter, när kostnaden kunnat summeras, skulle återkomma med ett specificerat skadeståndskrav. Hovrätten instämde i tingsrättens bedömning om att denna text inte kunde anses utgöra ett skadeståndsanspråk. Orsaken var att försäkringsbolaget varken klargjorde att beställaren gjorde gällande krav på skadestånd eller i övrigt angav grunden för kravet. Vidare konstaterade domstolen att texten i försäkringsbolagets e-post snarast framstod som en beskrivning av en praktisk hantering av skadeärendet försäkringsbolagen emellan än som ett reellt skadeståndsanspråk. 

Eftersom entreprenadtiden gick ut i november 2016 och skadeståndskrav framställts först i november 2017 fastslog hovrätten att framställan skett för sent och att anspråket förfallit.

Vad lär vi oss då av detta? Jo att slutbetalning under vissa förutsättningar kan innebära ett godkännande av entreprenaden och inte minst vikten av att vid framställande av skadeståndskrav vara tydlig med att skadestånd krävs samt att ange grunden för kravet. 

*I ABT 06 kap. 7 § 12 st. 7 anges. ”Om inte slutbesiktning verkställs inom föreskriven tid på grund av beställarens underlåtenhet anses entreprenaden godkänd och avlämnad från den dag då besiktning rätteligen skulle ha verkställts.” Eftersom det enligt entreprenadavtalet ålåg entreprenören att kalla till slutbesiktning ansåg tingsrätten att det inte kunde bero på beställaren att slutbesiktning inte verkställts. Hovrätten prövade inte denna fråga.

 

Fråga juristen

Fråga:

I takt med ökade el- och materialkostnader samt höjda räntor stiger min oro för att mina underentreprenörer kommer att gå i konkurs. Vad ska jag tänka på om det värsta händer? 

Svar:

I standardavtalen (AB 04 och ABT 06) finns regler som berör konkurssituationen och den viktigaste är hävningsrätten. Avtalen ger dig som beställare en rätt att häva återstående delen av ett entreprenadkontrakt om underentreprenören försätts i konkurs eller är på sådant obestånd att den inte kan förväntas fullgöra sina åligganden eller kan ställa betryggande säkerhet. 

Hur en konkurs/hävningssituation praktiskt ska hanteras är en komplex fråga och mot bakgrund av de oklarheter som kan råda, rekommenderar vi som utgångspunkt att du kontaktar en jurist för vägledning. Exempelvis finns det olika åsikter kring tolkningen av innebörden av hävningsrätten, det vill säga delade meningar om vad som krävs för att en underentreprenör ska anses vara på obestånd om entreprenören inte försätts i konkurs. Det finns också ofta svårigheter förknippade med att bevisa obeståndet då bevismaterialet (räkenskaper och liknande) till stor del finns hos entreprenören. Hävningsrätten kan också vara begränsad om underentreprenören inleder en företagsrekonstruktion. 

När ett underentreprenadkontrakt hävts, behöver projektet ändå färdigställas. Ofta är det bråttom att komma vidare. Det kan då vara värt att undersöka om det går att överta konkursbolagets leveranser. Underentreprenören har också, enligt AB 04 / ABT 06, en skyldighet att hjälpa till med detta. 

Om en underentreprenör försätts i konkurs behöver du som beställare (utöver standardavtalen) även ta hänsyn till konkursrättslig lagstiftning. Konkursbolagets alla tillgångar (till exempel obetalda kundfakturor, pågående arbeten, verktyg och maskiner) tas i anspråk av ett konkursbo. Konkursboet är i sig en självständig juridisk person som företräds av en konkursförvaltare. Förvaltarens huvudsakliga uppdrag är att så effektivt och snabbt som möjligt omvandla konkursboets tillgångar till pengar som sedan fördelas mellan konkursbolagets skulder (konkursfordringar) enligt särskilda regler. Konkursboet övertar alla konkursbolagets rättigheter, men som utgångspunkt inte skyldigheterna som konkursbolaget åtagit sig genom avtal. I praktiken innebär det att konkursboet kan kräva beställaren på betalning för redan utförda arbeten, men att konkursboet inte ansvarar för att åtgärda fel eller andra garantiåtaganden i entreprenaden. Sådant får beställaren i stället göra gällande som en fordran i konkursen.  

Det råder delade meningar om ifall ett konkursbo har rätt att träda in i konkursbolagets entreprenadkontrakt och vilka krav som kan ställas på konkursboets ekonomiska och kompetensmässiga förmåga att fullfölja entreprenaden. Återstår enbart en mindre del av entreprenaden kan det vara till båda parters vinning att entreprenaden slutförs och att beställaren avstår från att häva.

För att undvika att hamna i en tvist om obefogad hävning bör du alltid fråga konkursboet om det kan ställa betryggande säkerhet för konkursbolagets åtaganden enligt entreprenadkontraktet. Om svaret är ja, anses inte hävningsrätt längre finnas för beställaren. Säkerheten bör anpassas till eventuellt tidigare ställd säkerhet, omfattningen av återstående arbeten, om kontraktssumma innehållits och även entreprenadens skick i övrigt. Ställs ingen säkerhet efter förfrågan har beställaren rätt att häva. Rent praktiskt innebär det att du som beställare vid en underentreprenörs konkurs behöver skicka ett meddelande till konkursförvaltaren och begära att denne meddelar om konkursboet kommer att inträda i entreprenadkontraktet eller inte. Meddelandet bör kombineras med en begäran om att konkursboet ska ställa säkerhet, vid äventyr av att entreprenadkontraktet annars hävs. För att få ett snabbt svar bör du ange en svarsfrist. Fristens längd är beroende av i vilken fas av entreprenaden obeståndssituationen uppstår, men uppgår vanligen till max en vecka. Svarar konkursförvaltaren att boet inte inträder i avtalet eller ställer säkerhet kan du skicka en hävningsförklaring till konkursbolaget. Tänk då på att det alltid är bra att även skicka hävningsförklaringen till konkursförvaltaren. 

Utöver hävningen bör du som fordringsägare i en konkurs komma ihåg att anmäla alla fordringar till konkursförvaltaren. Om du endast kan ange en uppskattad kostnad/skada bör du reservera dig för att beloppet kan komma att ändras.

Du bör även anmäla all eventuell skada på gällande försäkringar. Som alltid behöver du också utreda omfattningen av skadan. Hur långt har entreprenaden kommit och vad är uppskattad färdigställandekostnad? Hur mycket pengar har betalats ut till konkursbolaget? Vilka säkerheter har lämnats? 

Tågordningen vid en underentreprenörs konkurs är alltså sammanfattningsvis följande:

  1. Skicka ett meddelande till konkursförvaltaren och begär att denne inom viss tid meddelar om konkursboet inträder i entreprenadkontraktet och vilken säkerhet boet i så fall ställer.
  2. Om konkursboet inte inträder skickar du en hävningsförklaring till konkursbolaget. 
  3. I samband med hävningen undersöker du vilka kostnader konkursen innebär och sammanställer dina krav mot konkursbolaget och anmäler dessa till konkursförvaltaren.  Försök att uppskatta kostnaden för färdigställandet så att kravet beloppsmässigt kan bestämmas. 
  4. Glöm inte att anmäla skada på samtliga gällande försäkringar. 

Har du fler frågor eller vill diskutera med en jurist? Kontakta gärna MAQS Entreprenad & Infrastruktur-team:

Kontakt MAQS E&I

Fv: Erik Kjaer (Gbg), erik.kjaer@maqs.com, Ola Jönsson (Malmö), ola.jonsson@maqs.com och Anna Almroth (Stockholm), anna.almroth@maqs.com

 

Kommande event och aktiviteter inom Entreprenad och Infrastruktur

MAQSAD Entreprenad: Fysiskt event på MAQS kontor i Stockholm
Datum: 26 april
Plats: MAQS Advokatbyrå, Stureplan 19
Inbjudan: Publiceras inom kort på maqs.com/aktuellt under Event

MAQS Partner till Construction Summit – byggbranschens mötesplats
Datum: 28 mars
Plats: Sergel Hub
Inbjudan/Information: länk

Relaterade nyheter

Kontaktpersoner