PERSONUPPGIFTER

INFORMATION OM MAQS BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Här beskriver vi hur MAQS Advokatbyrå AB, org.nr 556950-7733 och MAQS Advokatbyrå KB, org.nr 916539-0692, (gemensamt benämnda ”MAQS” och individuellt ”bolagen” eller ”vi”), behandlar dina personuppgifter.

Respektive bolag är självständigt personuppgiftsansvarig för sin behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med gällande lagstiftning. För personuppgiftsbehandling på hemsidan är bolagen, däremot, gemensamt personuppgiftsansvariga. Bolagen är överens om att MAQS Advokatbyrå AB administrerar hemsidan och eventuella frågor om den personuppgiftbehandling som förekommer där bör riktas dit.

1 VEM VI BEHANDLAR PERSONUPPGIFTER OM OCH VARFÖR

1.1 Klienter

För att kunna åta oss uppdrag för dig eller det bolag som du representerar och för att genomföra ett sådant uppdrag och bevaka dina/din uppdragsgivares intressen inhämtar och behandlar vi personuppgifter om dig. Vi behandlar vidare dina uppgifter för att genomföra obligatoriska jävskontroller, penningtvättskontroller och fakturering för vårt arbete.

Dina uppgifter behandlas antingen för att det är nödvändigt för att ingå avtal med dig eller den organisation du företräder, eller för att vi har ett berättigat intresse av att göra det, såsom att upprätthålla och fullfölja våra åtaganden i klientrelationen. För det fall du inte lämnar dina uppgifter till oss kan vi vara förhindrade att åta oss uppdraget eller så är det inte säkert att vi kan fullgöra våra åtaganden mot organisationen som du representerar. Vill du veta mer om vårt berättigade intresse och hur vi resonerar är du välkommen att höra av dig till oss.

Vi kan även behandla dina uppgifter för att erbjuda och marknadsföra våra tjänster till dig och din organisation. Vårt intresse att göra det väger tyngre än ditt eventuella intresse av att vi inte gör det mot bakgrund av de potentiella fördelar som dessa erbjudanden innebär för din organisation. Du har dock rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring och vi kommer då upphöra med densamma.

Du bör också vara uppmärksam på att vissa av dina personuppgifter kan behandlas på grund av att vi har en rättslig förpliktelse att fullfölja, exempelvis till följd av bokföringsskyldighet eller andra skyldigheter som åvilar oss enligt lag, såsom reglerna om penningtvätt.

Vi sparar uppgifter om dig under den tid som följer av Advokatsamfundets riktlinjer – vilket för närvarande innebär tio år från dagen för ärendets slutförande – eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.

1.2 Leverantörer och andra affärskontakter

För att kunna ingå och hantera avtal med leverantörer och andra affärskontakter samt för att identifiera och kontakta potentiella klienter inhämtar och behandlar vi personuppgifter om dig som företräder sådan organisation. Likaså kan vi komma att behandla personuppgifter om dig om du förekommer i material som vi tar del av i ett ärende. Dina uppgifter behandlas antingen för att det är nödvändigt för att ingå avtal med dig eller den organisation du företräder, eller för att vi har ett berättigat intresse av att göra det, såsom att upprätthålla och fullfölja våra åtaganden i klientrelationen eller ärendet. Vill du veta mer om vårt berättigade intresse och hur vi resonerar är du välkommen att höra av dig till oss.

Vi behandlar även dina uppgifter för att erbjuda och marknadsföra våra tjänster till dig och din organisation. Vårt intresse att göra det väger tyngre än ditt eventuella intresse att vi inte gör det, mot bakgrund av de potentiella fördelar som dessa erbjudanden kan innebära för din organisation. Du har dock rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring och vi kommer då upphöra med densamma.

Du bör också vara uppmärksam på att vissa av dina personuppgifter kan behandlas på grund av att vi har en rättslig förpliktelse att fullfölja, exempelvis till följd av bokföringsskyldighet eller andra skyldigheter som åvilar oss enligt lag.

Respektive bolag sparar uppgifter om dig så länge det finns ett aktivt uppdrag eller avtal. Efter att uppdrag/avtalsförhållandet har upphört sparar vi personuppgifterna så länge ett rättsligt anspråk kan göras gällande i anledning av avtalet eller i den mån det är nödvändigt att spara uppgifterna för att följa lagkrav. Om uppgifter om dig förekommer i ett ärende vi hanterar sparar vi uppgifterna i enlighet med Advokatsamfundets riktlinjer, för nuvarande i tio år från ärendets avslut.

1.3 Besökare

MAQS behandlar information om dig i samband med att du besöker MAQS kontor eller webbplats. MAQS gör det av säkerhetsskäl och för att kunna kvalitetssäkra och utveckla verksamheten. MAQS intresse av att kunna utveckla verksamheten och möta dina och din organisations behov väger tyngre än ditt eventuella intresse av att MAQS inte gör det, bl.a. mot bakgrund av de potentiella fördelar som utvecklingen av verksamheten innebär för din organisation. Likaså väger respektive bolags intresse av att ha koll på vem som vistas i lokalerna tyngre än ditt eventuella intresse av att vi inte vet det. Vill du veta mer om vårt berättigade intresse och resonemanget bakom är du välkommen att höra av dig till oss.

MAQS kan även komma att behandla personuppgifter som inhämtas via MAQS webbplats för att analysera hur du använder den och på så sätt förbättra och optimera din upplevelse. Du kan närsomhelst invända mot att MAQS använder dina personuppgifter för detta ändamål. För mer information om denna behandling, vänligen besök MAQS cookie policy.

MAQS sparar uppgifter om dig tills du invänt mot behandlingen, dock längst tre år. Invänder du mot behandlingen raderar MAQS dina personuppgifter snarast möjligt.

1.4 Inbjudna och deltagare vid seminarier och event

För att kunna hantera administration kring en inbjudan, ett seminarium eller event samt för att skicka framtida inbjudningar och nyhetsbrev, behandlar vi personuppgifter om dig som tar emot inbjudan eller deltar i seminariet eller eventet. Dina uppgifter behandlas för att vi har ett berättigat intresse av att marknadsföra oss och informera dig och den organisation som du företräder om våra tjänster.

Vi får del av personuppgifterna genom att du delar med dig av dem till oss via hemsidan, sociala kanaler eller det verktyg vi använder för utskick av nyhetsbrev och inbjudningar. Vi kan också få del av uppgifter i samband med att vi anordnar ett seminarium eller event tillsammans med en annan organisation.

MAQS sparar uppgifter om dig tills du invänder mot behandlingen, dock längst tre år. Invänder du mot behandlingen raderar MAQS dina personuppgifter snarast möjligt.

2 PERSONUPPGIFTER SOM VI FÅR AV ANDRA

Vi behandlar både uppgifter som du lämnar till oss och som vi samlar in från andra källor än dig. Vi kan till exempel komma att ta emot information och underlag från andra aktörer, såsom samarbetspartners, myndigheter och våra klienter m.fl., både via e-post och genom annan korrespondens som innehåller personuppgifter om dig.

Vid vissa specifika klientärenden kan parterna behöva komma överens om ytterligare personuppgiftsbehandling som även kan komma att innefatta behandling av känsliga uppgifter. Det kan exempelvis aktualiseras i vissa ärenden som innefattar due diligence och arbetsrättsliga ärenden. Separat information kommer att ges och utformas individuellt för varje ärende.

3 DE VI DELAR DINA PERSONUPPGIFTER MED

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till och behandlas av andra än oss. Det kan röra sig om koncernbolag, tjänsteleverantörer, andra juridiska rådgivare, revisorer, konsulter, domstolar, myndigheter etc. Till exempel har vi leverantörer som hjälper oss med lagring av data, dels drift av våra system. Personuppgiftsbiträdet kan i vissa fall då komma att ta del av personuppgifter, exempelvis för det fall våra IT-system behöver underhåll eller annan teknisk support

Andra exempel på situationer när dina personuppgifter kan komma att överföras till annan är när sådan åtgärd krävs med anledning av lag, tvist, myndighetsförfrågan eller beslut, efter egen begäran alternativt när det krävs för uppfyllelse av ett för oss berättigat intresse.

4 VAR DINA PERSONUPPGIFTER KOMMER BEHANDLAS

Dina personuppgifter kan komma att behandlas både inom och utanför EU/EES beroende på vad ett specifikt ärende kräver. Vi kommer vidta nödvändiga åtgärder för att tillse att överföringen sker 4 på ett lagligt sätt och uppgifter fortsätter vara skyddade av de mottagande parterna utanför EU/EES.

5 DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från oss om de personuppgifter vi behandlar om dig. Vi kommer även rätta eller radera uppgifter som är felaktiga och uppmanar dig att meddela oss om så är fallet. Du har vidare rätt att invända mot behandling som sker med stöd i vårt berättigade intresse samt begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Medan vi utreder giltigheten av din begäran har du rätt att begära att vi begränsar behandlingen. Vi får då i princip bara lagra dina uppgifter medan frågan utreds. Du har i vissa begränsade fall också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar.

Hör av dig till oss genom att använda kontaktuppgifterna nedan om du vill utnyttja någon av dina rättigheter eller om du är missnöjd med vår behandling. Om du är missnöjd med vår behandling har du även rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten där du bor eller arbetar eller där du anser att ett brott mot dataskyddsförordningen har begåtts. I Sverige kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se).

6 ÄNDRINGAR AV POLICYN

Vi förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera denna policy.

7 KONTAKTA MAQS

Vid frågor eller vid andra önskemål avseende personuppgifter vänligen kontakta respektive bolag:

Kontaktuppgifter:

För Malmö-kontoret:
MAQS Advokatbyrå KB
Adress: Gibraltargatan 7, Box 226, 201 22 Malmö
Telefonnummer: +46 40 664 26 00

För kontoren i Göteborg, Stockholm och Sundsvall
MAQS Advokatbyrå AB Adress: Östra Hamngatan 24, Box 11918, 404 39 Göteborg
Telefonnummer: +46 10 265 73 00

För samtliga kontor:
E-postadress: dataskydd@maqs.com