Personuppgifter - Konkursärenden

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER I KONKURSÄRENDEN

MAQS Advokatbyrå KB, org.nr 916539-0692 och MAQS Advokatbyrå AB, org.nr 556950-7733, (gemensamt benämnda ”MAQS” och var för sig benämnda ”Kontorsbolag”) har advokater som åtar sig arbete som externa konkursförvaltare och som i den verksamheten behandlar personuppgifter.

Konkursförvaltaren särskiljer mellan den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för konkursboets verksamhet och den behandling som sker inom advokatbyråns normala verksamhet. Konsekvensen av en sådan uppdelning är att det kan bli fråga om två olika personuppgiftsansvariga i konkursärenden.

Här beskrivs hur konkursboet och MAQS behandlar dina personuppgifter. Respektive Kontorsbolag är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter som konkursförvaltaren behandlar i sin roll som förvaltare, dvs. inom ramen för Kontorsbolagets normala advokatverksamhet. Konkursboet är personuppgiftsansvarigt för dina personuppgifter som behandlas inom ramen för konkursboets verksamhet och som konkursförvaltaren hanterar i egenskap av dess företrädare.

Konkursboet och MAQS kommer i alla lägen se till att personuppgifter behandlas på ett lagenligt och korrekt sätt.

1 INOM MAQS NORMALA VERKSAMHET

I konkursärende inhämtar och behandlar Kontorsbolaget personuppgifter om dig i syfte att utföra det uppdrag som givits en konkursförvaltare hos Kontorsbolaget. Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den myndighetsutövning som hanteringen av konkursärenden kan innefatta (exempelvis beslut om lönegaranti avseende anställda i ett konkursbolag).

För övrig personuppgiftsbehandling i konkursärenden hänvisar MAQS till sin ordinarie informationstext som du hittar här.

2 KONKURSBOETS VERKSAMHET

2.1 Vilka personer behandlar konkursboet personuppgifter om?

Konkursboet behandlar personuppgifter om följande kategorier av personer:

- Ställföreträdare, dvs. de fysiska personer som är företrädare för konkursbolaget.

- Konkursgäldenärer, dvs. fysiska personer som gått i konkurs. 

- Borgenärer, dvs. fysiska personer som är företrädare för eller fysiska personer som är borgenärer.

- Gäldenärer, dvs. fysiska personer som är företrädare för eller fysiska personer som är gäldenärer och som har skulder till konkursbolaget.

- Aktieägare, dvs. de fysiska personer som äger aktier i konkursbolaget.

- Anställda, dvs. fysiska personer som är anställda av konkursbolaget.

- Borgensmän, dvs. fysiska personer som har ett borgensåtagande.

- Leverantörer, dvs. fysiska personer som är företrädare för konkursboets leverantörer av diverse tjänster, exempelvis auktionstjänster.

- Revisorer eller redovisningskonsulter, dvs. fysiska personer som är revisorer eller redovisningskonsulter.

- Staten, dvs. fysiska personer som är företrädare för staten, exempelvis kontaktpersoner på Kronofogdemyndigheten, Skatteverket eller tillsynsmyndigheten.

- Bank, dvs. fysiska personer som är företrädare för banker.

- Tredje part, dvs. fysiska personer som har egendom i konkursbolagets besittning (ej separationsgods).

- Familjemedlemmar, dvs. fysiska personer som exempelvis är förälder, syskon m.m. till
någon part.

2.2 Vilka personuppgifter behandlar konkursboet om dig och varifrån kommer de?

Konkursboet kan komma att samla in personuppgifter om dig både från dig själv och från annan. Exempelvis kan personuppgifter samlas in från konkursbolaget eller ställföreträdaren, liksom från tredje man, såsom eventuella leverantörer som konkursbolaget anlitat, eller från myndigheter i och med registerslagningar.

De personuppgifter som behandlas är främst: namn, personnummer, kontaktuppgifter (såsom adress, e-postadress och telefonnummer), fastighetsbeteckning, registreringsnummer för fordon, IP-nummer, bankuppgifter, löneuppgifter, facklig tillhörighet, hälsouppgifter samt annan för ärendet relevant information som framkommer i det enskilda fallet.

2.3 Varför behandlar konkursboet dina personuppgifter?

För att kunna ingå, hantera och fullfölja avtal med dig som borgenär, gäldenär, leverantör, revisor, redovisningskonsult eller anställd (i den mån avtalsparten är du som fysisk person) behandlar konkursboet personuppgifter om dig. Om du inte lämnar ovan nämnda personuppgifter har konkursboet inte möjlighet att fullgöra sina åtaganden gentemot dig.

Konkursboet behandlar personuppgifter om dig som företrädare för en organisation, såsom borgenär, gäldenär, leverantör eller bank, baserat på en så kallad intresseavvägning där konkursbolagets intresse att behandla dina personuppgifter väger tyngre än ditt eventuella intresse av att uppgifterna inte behandlas. Om du har frågor, eller vill veta mer om intresseavvägningen, vänligen kontakta MAQS.

Att utföra uppdraget som konkursförvaltare och tillse att konkursboet sköts på ett korrekt sätt och i enlighet med konkursförvaltarens uppdrag är en uppgift av allmänt intresse och personuppgifter kan därför även komma att behandlas då det är nödvändigt för att uppfylla detta intresse. Exempelvis åvilar det konkursförvaltaren, som företrädare för konkursboet, att tillse att borgenärer till konkursbolaget inte blir missgynnade och att fördelning av eventuella tillgångar sker på ett föredömligt sätt. Likaså kan känsliga personuppgifter, såsom facklig tillhörighet och hälsouppgifter, behandlas på denna grund.

Personuppgifter kan även behandlas på grund av att konkursboet har en rättslig förpliktelse att
fullfölja, exempelvis personuppgifter till följd av konkursboets bokföringsskyldighet eller andra
skyldigheter som åvilar boet enligt lag.

2.4 Hur länge sparar konkursboet dina personuppgifter?

Konkursboet behöver spara personuppgifterna under en längre period, bland annat för att administrera eventuella garantier, reklamationsfrister, för att följa lagkrav, myndighetsbeslut samt hantera rättsliga krav som kan tänkas riktas mot konkursbolaget och konkursboet.

Personuppgifter kan också komma att sparas i upp till 10 år i enlighet med advokatsamfundets riktlinjer.

2.5 Vem har tillgång till dina uppgifter?

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till och behandlas av tredje part. Det kan röra sig om koncernbolag, tjänsteleverantörer, andra juridiska rådgivare, revisorer, konsulter, myndigheter etc. Exempel på situationer när dina personuppgifter kan komma att överföras till tredje part är när sådan åtgärd krävs med anledning av lag, tvist, myndighetsförfrågan eller beslut, efter egen begäran alternativt när det krävs för uppfyllelse av ett för konkursboet berättigat intresse.

2.6 Var lagrar konkursboet dina personuppgifter?

Konkursboet kan komma att behandla dina personuppgifter både inom och utanför EU/EES. Konkursboet kommer och måste vidta nödvändiga åtgärder för att tillse att överföringen sker på ett lagligt sätt och uppgifter fortsätter vara skyddade av de mottagande parterna utanför EU/EES.

2.7 Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från konkursboet om användningen av de personuppgifter som rör dig. Konkursboet kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har i vissa fall rätt att invända mot konkursboets behandling och också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar.

Hör av dig till MAQS genom att använda kontaktuppgifterna nedan om du vill utnyttja någon av dina rättigheter eller om du är missnöjd med konkursboets behandling. Om du är missnöjd med behandlingen har du även rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten där du bor eller arbetar eller där du anser att ett brott mot dataskyddsförordningen har begåtts. I Sverige kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se).

2.8 Kontakta konkursboet

Vid frågor eller vid andra önskemål avseende personuppgifter vänligen kontakta MAQS enligt nedan:

Kontaktuppgifter:
MAQS Advokatbyrå KB
Adress: Gibraltargatan 7, Box 226, 201 22 Malmö
Telefonnummer: +46 40 664 26 00

Eller

MAQS Advokatbyrå AB
Adress: Östra Hamngatan 24, Box 11918, 404 39 Göteborg
Telefonnummer: +46 10 265 73 00

E-postadress: dataskydd@maqs.com