Tillbaka

Incitamentsprogram

Att motivera styrelse och nyckelpersoner är grundläggande för en lyckad verksamhet. Väl anpassade ersättningsmodeller är ofta en avgörande faktor för att kunna attrahera rätt kompetenser, samtidigt som valet av incitamentsprogram inte sällan innehåller skatteaspekter.
SKATT Incitamentsprogram

Som komplement till andra motivationsfaktorer har ekonomiska incitament ofta visat sig framgångsrika i att skapa det engagemang och de resultat som näringslivet söker. Vid sidan av kommersiella överväganden aktualiserar valet av incitamentsprogram också många skattefrågor kopplade till exempelvis värdering, förmånsbeskattning, sociala avgifter och inte minst vid vilken tidpunkt i programmets livscykel eventuell beskattning sker.

MAQS har omfattande erfarenhet av att skapa moderna incitamentsprogram. Tillsammans med specialister inom andra relevanta områden skräddarsyr våra skattespecialister incitamentsprogram utifrån varje verksamhets förutsättningar och behov. Vår erfarenhet omfattar rådgivning till noterade och onoterade företag avseende bl.a. teckningsoptioner köpoptioner, investeringsprogram, personalbolag, kvalificerade personaloptioner och LTI (Long Term Incentive program) och olika bonusmodeller.