Tillbaka

23.06.21 / Nyhet

Ny lag om granskning av utländska direktinvesteringar förväntas träda i kraft 1 december 2023

FDI

Under våren har regeringen antagit propositionen ”Ett granskningssystem för utländska direktinvesteringar till skydd för svenska säkerhetsintressen”. Förslaget som innefattar en ny lag ska nu beredas i justitieutskotten för att förhoppningsvis vara föremål för röstning i riksdagen i mitten av september 2023.

Den föreslagna lagen som förväntas träda i kraft den 1 december 2023 kommer innebära bland annat att investerare som har för avsikt att investera i skyddsvärd verksamhet i Sverige ska anmäla den tänkta investeringen till en granskningsmyndighet. Granskningsmyndigheten har därefter möjlighet att inleda en granskning av investeringen. Om det bedöms nödvändigt för att förebygga skadlig inverkan på Sveriges säkerhet, på allmän ordning eller allmän säkerhet i Sverige får granskningsmyndigheten förbjuda investeringen alternativt godkänna den med villkor.

Förslaget innebär ytterligare en dimension av regelefterlevnad som kommer att påverka transaktionsprocessen i en rad områden och branscher. Inför framtida transaktioner behöver följande särskilt beaktas:

  • Endast investeringar i skyddsvärd verksamhet kommer att omfattas av lagen. Vad som avses med skyddsvärd verksamhet följer direkt av den föreslagna lagen. Detta är bland annat samhällsviktig och säkerhetskänslig verksamhet, verksamhet som behandlar känsliga personuppgifter samt verksamheter med tillverkning och utveckling av krigsmateriel och produkter med dubbelt användningsområden.  
  • Under en övergångsperiod kommer endast investeringar vars tillträde är efter 1 december 2023 behöva anmälas och eventuellt vara föremål för granskning.
  • Prövningen hos granskningsmyndigheten kommer göras i två steg. Först görs en bedömning om granskning ska initieras eller om anmälan ska lämnas utan åtgärd. Detta ska göras inom 25 arbetsdagar från det att anmälan är fullständig. Om granskningsmyndigheten beslutar om att inleda en granskning ska beslut om godkännande eller förbud lämnas inom tre månader. Denna tid kan utsträckas till sex månader om det finns särskilda skäl. 
  • Endast investeringar som omfattas av definitionen av utländska direktinvesteringar kan förbjudas med stöd av den föreslagna lagen. Föreslagen definition av utländsk direktinvestering avser investeringar som görs av part utanför EU varför granskningsmyndigheten inte kan förbjuda en investering om det inte finns en sådan koppling till tredjeland.   
  • Anmälningsskyldighet inträder både vid direkt och indirekt investering. Mot bakgrund av att även indirekta investeringar omfattas kommer det föreligga anmälningsplikt till granskningsmyndigheten för investeringar i utländska bolag om det finns dotterbolag i Sverige som bedriver skyddsvärd verksamhet.   
  • Granskningsmyndigheten har möjlighet att självmant initiera en granskningsprocess utan föregående anmälan. Vid överträdelse av den föreslagna lagen kan sanktionsavgifter utgå med belopp upp till 100 miljoner kronor. Därutöver kan rättshandlingen vad avser själva investeringen förklaras ogiltig.  

MAQS har lång erfarenhet av komplicerade transaktioner som inkluderat myndighetsgodkännanden och andra tillståndsprocesser. Har du frågor angående anmälningsskyldighet, planering för en framtida transaktion eller annan fråga som kan komma att beröras av de nya reglerna om utländska direktinvesteringar har vi flera specialister på området som kan hjälpa er. 

Kontaktpersoner