Tillbaka

Hållbarhet

Skogen är framtidens gröna råvara. Från skogen får vi miljövänliga byggnads- och förpackningsmaterial och hygienprodukter. Den ger oss vindkraft, biodrivmedel och bränsle till kraftvärmeverk och biopannor.
Image
SKOG Hållbarhet

Skogen står i fokus när vårt samhälle ska ställa om mot en hållbar framtid. Rätt skött binder en växande skog koldioxid och motverkar därigenom klimatförändringar.  Samtidigt kan vi med hjälp av råvaran från skogen ersätta fossilbaserade produkter och därmed se till att kol och olja lämnas kvar i marken. Skogen ger också plats för vindkraft, vars fortsatta utbyggnad är avgörande för att säkra tillgången på el till konkurrenskraftiga priser, inte minst i södra Sverige, och för att nå de klimatmål som Sverige satt. Tillgång till grön el är en avgörande konkurrensfördel för Sverige.

Att kombinera ett hållbart skogsbruk med en tillfredsställande försörjning av råvara är en utmaning. Redan idag sker stora avsättningar och hänsynstaganden i skogsbruket och kraven ökar. MAQS har god erfarenhet av att hantera de krav som ställs på skogsbruket och skogsindustrin. Vi bistår löpande i markanvändningsfrågor, tillståndsfrågor för vindkraft och annan verksamhet, regelefterlevnadsfrågor och andra frågor som rör legala förutsättningar för en hållbar förvaltning och expansion av skogsbruk och skogsindustri.