Tillbaka

20.11.10 / Nyhet

Uppdatering Korttidsarbete – förslag om förlängning av stöd för korttidsarbete

Ännu en gång har staten kommit med ett förslag på uppdaterade stödåtgärder för arbetsgivare, bl.a. i fråga om stöd för korttidsarbete. Här kommer en kort sammanfattning samt våra reflektioner avseende de nu föreslagna åtgärderna avseende korttidsarbete samt en kort kommentar om Tillväxtverkets hantering av befintliga ärenden.

Förlängning och nya regler för korttidsarbete:

Regeringen har offentliggjort att man föreslår att stödet för korttidsarbete ska förlängas till och med den 30 juni 2021.

Även stödperioden föreslås förlängas från dagens regler om längst nio månader till 16 månader, det vill säga till och med den 30 juni 2021. Arbetsgivare som tidigare sökt stöd för korttidsarbete men som återgått i fullt arbete har enligt nuvarande regler inte haft möjlighet att söka stöd igen förrän om 24 månader. Denna karenstid om 24 månader skulle med de nya reglerna skjutas framåt och träda i kraft först efter den 30 juni 2021. Detta för att företag som åter är i kris ska ha möjlighet till stöd.

Till och med den 31 mars 2021 är det tänkt att samma subventionsgrad för stödet som tidigare ska gälla, dvs. arbetsgivare, arbetstagare och staten står för samma respektive del av kostnaderna för arbetstidsminskningen som enligt dagens regler.

För perioden den 1 april t.o.m. 30 juni 2021 föreslås stödet inte bli lika högt, och arbetsgivare samt arbetstagare får stå för en högre del av kostnaderna för arbetsminskningen. Enligt nuvarande regler står staten för cirka 75 % av minskningen, men under aktuell period föreslås staten istället stå för cirka för 50 % av minskningen. Konkret skulle löneminskningen ske enligt följande modell.

- 20 % arbetstidsminskning till 8 % löneminskning
- 40 % arbetstidsminskning till 12 % löneminskning
- 60 % arbetstidsminskning till 15 % löneminskning

Ändringarna beräknas träda ikraft den 15 februari 2021, men med möjlighet att tillämpa desamma från och med den 1 december 2020. Regeringen har även offentliggjort att det kommer att ske en striktare hantering av ansökningar. Detta för att undvika fusk och kringgåenden. Regeringen uppmanar vidare arbetsgivare att försöka anordna kompetensutveckling under den permitterade tiden. Arbetsgivare föreslås från och med den 1 januari 2021 kunna erhålla stöd för anordnande av kompetensutvecklande utbildningar eller andra aktiviteter.

Dessvärre finns det ingen ytterligare skriftlig information att tillgå i dagsläget. Mer utvecklad information och andra detaljfrågor kommer vi därför att återkomma med. Vi hoppas att uppföljande information från Tillväxtverket och/eller regeringen även ger mer vägledning avseende utdelningar och koncernbidrag under 2021 eftersom dessa frågor är av intresse för många arbetsgivare.

Tillväxtverket hantering av befintliga ärenden:

Tillväxtverket har påbörjat sitt arbete med beslut och överväganden om återkrav. Vi ser här en allt striktare bedömning från Tillväxtverkets sida. Vidare ser vi att arbetet i stor utsträckning är inriktat på bolag som har beslutat om eller gjort utdelningar eller koncernbidrag, eftersom Tillväxtverket inte anser att sådana åtgärder är förenliga med stödet för korttidsarbete.

Dessvärre ser vi även att flera arbetsgivare har fått nekat stöd för viss personal p.g.a. att arbetsgivaren tillämpat eftersläpande löner för denna personal (dvs. löneutbetalning månaden efter arbetets utförande). Tillväxtverket menar att sådan personal som inte fått utbetald lön under den så kallade jämförelsemånaden inte heller ska ses som anställd under denna månad, och därmed inte omfattas av rätten till stöd. MAQS arbetsrättsgrupp har svårt att se att en känd modell för löneutbetalning, som dessutom har stöd i vissa kollektivavtal, inte ska möjliggöra stöd. Detta är dock Tillväxtverkets nuvarande bedömning.

Har ni frågor eller är i behov av ytterligare information får ni gärna kontakta MAQS arbetsrättsgrupp.

Relaterade nyheter

Kontaktpersoner