Tillbaka

Kapitalanskaffningar

En av de potentiella fördelarna med att vara noterad i en publik miljö är de ofta utökade möjligheterna för bolaget att anskaffa kapital i alla dess former.
Capital Markets kapitalanskaffningar BG

MAQS team har omfattande erfarenhet av att vägleda noterade bolag i alla typer av kapitalanskaffningar såsom exempelvis noteringsemissioner (IPOs), företrädesemissioner och riktade emissioner (private placements). I dessa sammanhang arbetar MAQS ofta tillsammans med bolaget och dess finansiella rådgivare för att tillse att projektet genomförs på ett så effektivt sätt som möjligt.

Teamet har bred erfarenhet av att projektleda kapitalanskaffningsprocesser inkluderande huvudansvar för hantering av prospekt men kan också arbeta som en kompletterande resurs till övriga i projektgruppen utifrån bolagets behov. Genomförda projekt inkluderar samtliga aktierelaterade instrument såsom aktier, teckningsoptioner, konvertibler eller en kombination av dessa (units). MAQS team är också stolt över att kunna erbjuda rådgivning i samband med notering av olika typer av skuldrelaterade instrument såsom obligationer och vinstandelslån.